Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Op14 april 2004 vond een themabijeenkomst plaats over de uitvoering van de Flora- en faunawet
De nieuwe Flora- en faunawet trad op 1 april 2002 in werking. Daarin is onder meer de doorwerking van de Habitat- en Vogelrichtlijn geregeld. Op 1 juli 2002 is deze wet aangepast om het Habitatregime niet langer van toepassing te laten zijn op de algemene soorten in Nederland. Om de aanpassing door te voeren, is een Algemene Maatregel van Bestuur in voorbereiding. Daarin zijn nieuwe voorwaarden geformuleerd voor het verlenen van een ontheffing. De Raad van State heeft eind februari 2004 over de nieuwe AMvB geadviseerd. Naar verwachting wordt de AMvB eind 2004 van kracht. Op de bijeenkomst, met ong. 60 deelnemers afkomstig van o.m. adviesbureaus, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, gemeenten en onderzoekinstellingen, is ingegaan op de toekomstige AMvB, de opgedane ervaringen met het aanvragen van ontheffingen en de eisen die worden gesteld aan inventarisaties, onder meer ten aanzien van welzijn (artikel 2 Flora- en faunawet). Bijdragen werden geleverd door José Koopman (LNV, Directie Regionale Zaken West), Jacob-Jan Bakker (LNV, Directie Natuur) en Jeroen Ostendorf (LASER) . Voor de deelnemers is via de website informatie beschikbaar gesteld.