Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Thema-bijeenkomst Netwerk Groene Bureaus over de Reconstructie,
20 september 2000
Grote delen van Oost- en Zuid-Nederland gaan op de schop in het kader van de reconstructie. Rijk, provincies, maatschappelijke organisaties en burgers gaan functies in het landelijk gebied opnieuw op elkaar afstemmen: landbouw, natuur, landschap, milieu, wonen en water zullen met elkaar in een nieuw evenwicht moeten komen. De noodzakelijke veranderingen in inrichting en beheer van het landelijk gebied krijgen in de komende decennia vorm. Daaraan vooraf gaan inventarisaties, doelformulering, planvorming, haalbaarheidsstudies, effectstudies en overleg waarvoor de beschikbaarheid van kennis en ervaring van cruciaal belang is. Groene adviesbureaus hebben de relevante kennis en ervaring in huis.
Na de introductie ging Jack van Dijck (provincie Noord-Brabant) in op pilot Gemert-Bakel, Leo Blanken (Provincie Gelderland) op de ervaringen uit afgeronde planvorming bij de pilot Vallei-Zuidwest en Koos Keestra (Dienst Landelijk Gebied) op de toekomstige ontwikkelingen in Vallei-Zuidwest

De sprekers gingen in op de gevolgde werkwijze bij de planvorming, de opgedane leerpunten, de beschikbaarheid van kennis, het kennismanagement, de verwachte toekomstige ontwikkelingen en de rol van groene adviesbureaus. De deelnemers aan de thema-bijeenkomst gaven daarna hun visie geven op de optimale wijze van samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisleveranciers.

De levendige discussie werd gevolgd door een drankje. In totaal namen 29 personen deel aan de bijeenkomst.