Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie van groene adviesbureaus. Het Netwerk vertegenwoordigt de branche van de groene bureaus in het maatschappelijk debat, in relatie tot overheden en in relatie tot opdrachtgevers.

Toelichting klachtenprocedure Netwerk Groene Bureaus 

Het Netwerk Groene Bureaus staat open voor klachten over zijn leden. Belanghebbenden zoals leden, niet-leden, opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure. Bestuur, klachtencommissie en ledenvergadering geven invulling aan de klachtenprocedure van het Netwerk.

U kunt de klachtenprocedure hier downloaden.

U kunt uw klacht sturen naar het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus (secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl). Graag ontvangt het Netwerk daarbij uw contactgegevens, een omschrijving van de gedraging of het geschrift waartegen de klacht is gericht, de gronden waarop de klacht berust en een onderbouwing van uw belang bij de klacht. Na ontvangst van de klacht zal het secretariaat van het Netwerk u informeren over de voortgang van de behandeling.

Het bestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht en toetst de klacht aan de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus. Het bestuur gaat op basis van zijn bevindingen met de betrokken partijen in gesprek om een oplossing te vinden. Indien een of meer partijen dat wenselijk achten wordt de oplossing door het bestuur op schrift gesteld.

Indien alle betrokkenen instemmen met de oplossing is daarmee de klachtbehandeling beëindigd. Indien een of meerdere partijen het niet eens zijn met de beslissing van het bestuur, kunnen zij daartegen in beroep gaan bij de klachtencommissie die onder leiding staat van Annelies Freriks (ELEMENT Advocaten, Eindhoven en Universiteit Utrecht). Het bestuur stelt een eventuele sanctie vast. De betrokken partijen kunnen daartegen bij de ledenvergadering in beroep gaan.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Het Netwerk Groene Bureaus hecht echter aan signalen uit het veld. Voor meldingen van vertrouwelijke aard kunt u contact opnemen met Bas van Leeuwen, secretaris van het Netwerk, waarbij vertrouwelijkheid garandeerd wordt.

Voor een verdere toelichting op de werkwijze kunt u contact opnemen met de secretaris van het Netwerk, Bas van Leeuwen (secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl; 030 65 65 466).