Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

De aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt van adviesbureaus kan beter. Er is behoefte aan mensen die snel aan de slag kunnen met de vragen die momenteel bij adviesbureaus terecht komen. De maatschappij de ecologen hard nodig. Niet alleen bij adviesbureaus, ook bij overheden. De ecologische kennis is een essentiële schakel in de besluitvorming over allerlei ruimtelijke vraagstukken en bedrijfsontwikkelingen. Hierbij gaat het om toepassing van ecologische kennis bij planologische en juridische vraagstukken. Het Netwerk stimuleert de contacten tussen bedrijfsleven en opleidingen om de aansluiting te verbeteren. Naar schatting studeren per jaar 115 academische ecologen af waarvan enkel tientallen bij adviesbureaus aan het werk gaan. Cijfers voor HBO-afgestudeerden zijn niet bekend. Het tekort op de arbeidsmarkt van adviesbureaus (leden van het NGB en niet-leden) wordt geschat op 10 tot 20 ecologen per jaar. Kennis en vaardigheden van potentiële medewerkers blijken in de praktijk niet voldoende om direct aan de slag te gaan. In de eerste werkmaanden is een opleiding noodzakelijk, soms on the spot, soms via een eigen opleidingsinstituut.

Het Netwerk Groene Bureaus is betrokken bij meerdere opleidingsactiviteiten om de aansluiting tussne opleidingen en arbeidsmarkt te versterken. Zo nam het Netwerk deel aan de 'werkveldcommissie' van de WUR die zich buigt over de ontwikkelingen binnen de biologie opleiding van Wageningen Universiteit en de koers voor de opleiding op de lange termijn. Ook was het Netwerk in 2010 lid van een panel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ter beoordeling van de op te starten hbo-bacheloropleiding Toegepaste Biologie aan de Christelijke Agrarische Hogeschool, locatie Almere.

Het Netherlands Quality Agency (NQA) vroeg in feb 2015 het Netwerk deel te nemen aan de visitatie van de hbo-bacheloropleiding Toegepaste Biologie bij CAH Vilentum. NQA organiseert en begeleidt visitaties in opdracht van instellingen voor het hoger onderwijs.

Daarnaast zijn veel leden actief bij opleidingen via onder meer (gast)college's, deelname aan voorlichtingsdagen en het aanbieden van stageplaatsen.

Bij de leden werken ongeveer 1000 medewerkers in het werveld van het Netwerk Groene Bureaus, in totaal 700 fte. Van deze medewerkers heeft 30% een opleiding op HBO-niveau, Ongeveer 70% heeft een academisch opleiding; zo'n 5% is gepromoveerd, aan het promoveren of lector. De leden van het Netwerk produceren met elkaar zo'n zestig wetenschappelijke artikelen per jaar.

Er si behoefte aan aquatische ecologen, marien ecologen, ecoloog-landschapsarchitecten, generalisten met praktische kennis van Wet natuurbescherming, groenbeheerders (bomen en stedelijk groen), juristen ruimtelijke ordening, senior ecologen, senior projectleiders en deskundigen op het gebied van vleermuizen en Wet natuurbescherming. Er is vooral behoefte aan kennis over flora, fauna, vegetatie, ruimtelijke ordening, ecologie, ecologische effecten en wet- en regelgeving en aan commerciële affiniteit, gedegen ervaring, vaardigheid van adviseren en rapporteren en schrijfvaardigheid op wetenschappelijk niveau.

 

Benodigde kennis, competenties en vaardigheden

Vanuit arbeidsmarktoptiek kan de aansluiting tussen ecologische opleidingen en arbeidsmarktbehoefte verbeterd worden op de volgende onderdelen:

Kennis:

 • Soorten en systeemecologie: specialistisch & algemeen; ecologische veldkennis, …
 • Geo(morfo)logie, hydrologie, waterkwaliteit, bodem, meteorologie, ...
 • Rechten w.o. natuurwetgeving, …
 • Planologie, bestuurskunde, …

Competenties en vaardigheden:

 • Interdisciplinair samenwerken
 • Interpreteren onderzoeksresultaten in context vraagstelling
 • Omgaan met onzekerheden in kennis
 • Adviesvaardigheden, advisering aan leken, inleven in de ontvanger van informatie
 • Omgaan met maatschappelijke belangen en afwegingen
 • Bedrijfseconomisch werken
 • Communicatie

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de brochure en de jaarverslagen (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010)