Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

We verbinden driekwart van de ecologische adviseurs die bij adviesbureaus werken. Bureaus met ambitie zijn lid van het NGB: voor een sterker bedrijf in een sterkere branche.

We bieden onze leden een platform voor kwaliteitsverbetering en gezamenlijk optrekken. Leden leren van elkaar door in informele sfeer te praten over de praktijk van alledag. Daarbij blijkt de vakinhoud belangrijker te zijn dan onderlinge concurrentieverhoudingen, ook al omdat concurrenten van vandaag morgen aan een gezamenlijk opdracht werken.

We zien de resultaten van onze activiteiten terug in het werkveld waar aanbesteders lidmaatschap van het NGB als voorwaarde formuleren.

Activiteiten van het NGB

Werken aan kwaliteit
Het NGB stimuleert de kwaliteit van ecologische advisering met de NGB-gedragscode, een klachtenregeling, het stellen van kwaliteitseisen aan leden en aan bureaus die zich aanmelden voor het lidmaatschap, het delen van kennis via kandidaatschappen, het organiseren van kennisbijeenkomsten, het opstellen van protocollen voor gegevensverzameling én het stimuleren van sociale contacten tussen de leden.

Belangenbehartiging
Het NGB behartigt de belangen van adviesbureaus door discussie aan te gaan met opdrachtgevers, bijvoorbeeld over gunningscriteria en raamcontracten. Daarbij is uitgangspunt dat de marktcondities ook op lange termijn een concurrerende, kwalitatief hoogwaardige en gediversifieerde branche mogelijk maken die aan de maatschappelijke vraag kan voldoen. Ook behartigt het NGB de belangen van individuele leden, bijvoorbeeld bij onduidelijk verlopen gunningen of oneerlijke concurrentie.
 
Sociale samenhang
Leden komen elkaar tegen bij inhoudelijke themabijeenkomsten, in werkgroepen, bij regiokennisbijeenkomsten en op LinkedIn. Ze delen dezelfde waarden en frustraties. Ze weten zich daarmee deel van een groter geheel wat de sociale samenhang versterkt. Contacten worden drempelloos gelegd, met gezamenlijke uitvoering van opdrachten én onderlinge bijstand op ad hoc basis als resultaat.

Praktische ondersteuning
Het NGB biedt praktische ondersteuning aan de leden, bijvoorbeeld bij ontheffingverlening voor de Wet natuurbescherming voor flora- en faunainventarisaties en aansluiting op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Leden zijn benaderbaar voor andere partijen doordat het NGB fungeert als aanspreekpunt voor de branche. Zo benutten overheden het NGB om informatie te geven, onder meer over (voorgenomen) regelingen.Netwerk Groene Bureaus in het kort

Interesse in het lidmaatschap?

Meer informatie
Zie de brochure, de jaarverslagen (2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014) of neem contact op met secretaris Bas van Leeuwen (secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl en 030-6565466).