Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk, de Zoogdiervereniging en de GaN hebben overlegd met de Dienst Landelijk Gebied en de Dienst Regelingen over de handhaving van het vleermuisprotocol. Binnen DLG blijken regio's verschillend om te gaan met advisering over de ontheffingaanvragen waarbij onderzoek niet volgens het protocol is uitgevoerd of waarvan de afwijkingen van het protocol onvoldoende beargumenteerd zijn. Binnen DLG wordt gewerkt aan een meer uniformere benadering bij het voorschrijven van het vleermuisprotocol.

Het Netwerk Groene Bureaus is formeel vertegenwoordigd in de NEN subcommissie 390 147 05 Aquatische ecologie. Het werkgebied van de NEN subcommissie omvat de normalisatie van methoden voor het bemonsteren en determineren van watermonsters (zoet water en marien water) ter vaststelling van de biologische kenmerken. Ecotoxicologische aspecten vallen buiten het werkveld van deze commissie.

Nederland kent nationale monitoringsprogramma's voor het vaststellen van de ecologische toestand in de Nederlandse wateren. Voor een goede datauitwisseling is het wenselijk dat het bemonsteren en determineren van hydrobiologische parameters nationaal op eenzelfde manier plaatsvindt. Met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water, is de ontwikkeling van geharmoniseerde normen op Europees niveau gewenst. De activiteiten in de NEN-commissie zijn relevant voor o.a. de overheid (beleid, handhaving) waterschappen en de drinkwatersector.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden