Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

8 mei 2012

Verbetering van aanbesteding loopt mogelijk een vertraging van twee jaar op. Het Netwerk Groene Bureaus vraagt de Eerste Kamer ervoor te zorgen dat de economische voordelen van een verbeterde aanbestedingsprocedure al per 1 januari volgend jaar te benutten zijn.

Bedrijfsleven en overheid hebben met succes veel tijd en energie geïnvesteerd in een nieuwe Aanbestedingswet met eerlijker concurrentiemogelijkheden en administratieve lastenverlichting voor bedrijven. Dat is nodig om de economische positie van bedrijven, die al onder druk staat, te versterken. Het wegnemen van huidige knelpunten in de aanbesteding zorgt volgens het Netwerk Groene Bureaus ook voor meer plezier in het dagelijkse ondernemerschap.

24 februari 2012

De Gegevensautoriteit Natuur heeft het voor dit jaar herziene ‘vleermuisprotocol’ vastgesteld. Het protocol is de standaard voor onderzoek naar soorten, aantallen en gebiedsfuncties van vleermuizen. Het beschrijft het vooronderzoek dat nodig is om de kans op aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen. Het protocol is aangepast naar de meest recente wetenschappelijke inzichten, na evaluatie in de periode december 2011 tot februari 2012.

23 november 2011

Het wetsvoorstel Natuur vraagt een forse aanpassing. Het huidige wetsvoorstel versterkt tegenstellingen tussen natuur en economie. Ook leiden de voorstellen tot meer onzekerheden voor het bedrijfsleven. Handhaving is niet goed mogelijk. Het wetsvoorstel laat een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse leefomgeving liggen. Overheveling van taken naar de provincies maakt de advisering door groene bureaus complexer. Dit stelt brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) op basis van haar ervaring met natuurwetgeving.

15 oktober 2012

Uitvoering natuurbeleid is hét probleem.
Haperende uitvoering zet natuurbeleid in een verkeerd daglicht. De politieke reflex is om bij zichtbare problemen in de uitvoering de regels zelf en de doelen van beleid ter discussie te stellen. Het probleem wordt daarmee niet opgelost. De praktijk van ecologische adviesbureaus laat zien dat in de uitvoering kansen worden gemist, voor zowel de economie als de natuur.

12 september 2011

De brancheorganisatie van groene adviesbureaus stelt zijn kennis beschikbaar aan niet-leden. Niet alle adviesbureaus voldoen aan de kwaliteitseisen van de brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus. Adviesbureaus wordt de mogelijkheid geboden via een 'kandidaatschap' het vereiste niveau te bereiken. Daarmee geeft het Netwerk invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische advisering in Nederland verder te verhogen. Na succesvolle afronding van het kandidaatschap kan het adviesbureau lid worden van het Netwerk.

1 juni 2011

Het vleermuisprotocol 2011 is vastgesteld. Het protocol is de standaard voor onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen. Het protocol beschrijft het vooronderzoek dat nodig is om de kans op aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen. Bij aantasting van hun leefgebied door bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en sloop van gebouwen zijn begeleidende maatregelen en een ontheffingsaanvraag voor de Flora- en faunawet nodig.  

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Zoogdiervereniging ontwikkelden in 2009 in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) het eerste protocol. Sindsdien wordt het protocol jaarlijks geactualiseerd. De organisaties werken hiervoor samen in het Vleermuisvakberaad. De Gegevensautoriteit Natuur stelt het protocol formeel vast.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden