Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

27 maart 2013

De Gegevensautoriteit Natuur heeft het geactualiseerde ‘Vleermuisprotocol 2013’ vastgesteld. Het protocol is de standaard voor onderzoek naar soorten, aantallen en gebiedsfuncties van vleermuizen. Het beschrijft het vooronderzoek dat nodig is om de kans op aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen. Het protocol is aangepast naar de meest recente wetenschappelijke inzichten, na evaluatie in de periode december 2012 tot maart 2013.

24 februari 2013

Annelies Freriks (advocaat en hoogleraar Dier en Recht) wordt voorzitter van de klachtencommissie van het Netwerk Groene Bureaus. De bestaande klachtenprocedure is gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Ook al is het aantal klachten zeer gering, het Netwerk Groene Bureaus hecht aan een degelijke procedure die transparant en onafhankelijk is.

20 februari 2013

Het Netwerk Groene Bureaus heeft twee nieuwe bestuursleden: André de Bonte en Johannes Regelink. Lidia Gerrits en Reinier Meijer namen afscheid van het bestuur van de brancheorganisatie die tweederde van de bij adviesbureaus werkende ecologische adviseurs met elkaar verbindt.

8 oktober 2012

Een overtreding Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen voorkomen is een betere werkwijze dan een ontheffing aanvragen. Recente uitspraken die het doorlopen van de ontheffingsprocedure van de Flora- en faunawet verplicht stellen, zijn geen beleidswijziging van de Raad van State. Van verzwaring van de uitvoering van de Flora- en faunawet is daarom geen sprake. Dit stelt het Netwerk Groene Bureaus.

De Raad van State concludeerde op 3 oktober (uitspraak 201108112/1/A3) en 11 juli 2012 (uitspraak 201104809) dat het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie bij aanvragen voor een ontheffing voor de Flora- en faunawet onterecht de ontheffingsprocedure niet volledig doorlopen had. Het ministerie had niet mogen besluiten dat de voorgenomen ingrepen geen negatief effect hebben op natuur. De zogeheten 'positieve afwijzing' was onterecht afgegeven. Met een 'positieve afwijzing' erkent het ministerie dat de flora- en faunawet niet wordt overtreden en dat het doorlopen van een ontheffingaanvraag niet nodig is. Dat bespaart tijd en werk bij het uitvoeren van projecten.

12 juni 2012

Maak een eind aan de irritatie over modderkruipers en zeggeslakken. Het Netwerk Groene Bureaus bezweert effectief problemen te kunnen voorkomen. Wie niet wil luisteren naar de ecologen krijgt straks de dure juristen op zijn dak. De groene bureaus bijten meer dan voorheen van zich af. Den Haag, schiet toch op met de nieuwe aanbestedingsprocedures. De natuurwet? Broddelwerk.

Onder voorzitterschap van Johan Burger wringt het Netwerk Groene Bureaus zich naar een plek op de voorgrond. De directeur van adviesbureau ATKB stuurt op verdere professionalisering en ondernemerschap. Wil bovenal dat zijn ecologen serieus worden genomen. Vraagstukken genoeg. Kennis ruim voldoende. Waarom leiden knelpunten dan zo vaak tot conflicten waar een jurist aan te pas moet komen?

8 mei 2012

Verbetering van aanbesteding loopt mogelijk een vertraging van twee jaar op. Het Netwerk Groene Bureaus vraagt de Eerste Kamer ervoor te zorgen dat de economische voordelen van een verbeterde aanbestedingsprocedure al per 1 januari volgend jaar te benutten zijn.

Bedrijfsleven en overheid hebben met succes veel tijd en energie geïnvesteerd in een nieuwe Aanbestedingswet met eerlijker concurrentiemogelijkheden en administratieve lastenverlichting voor bedrijven. Dat is nodig om de economische positie van bedrijven, die al onder druk staat, te versterken. Het wegnemen van huidige knelpunten in de aanbesteding zorgt volgens het Netwerk Groene Bureaus ook voor meer plezier in het dagelijkse ondernemerschap.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden