Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

2 maart 2016

Het Netwerk Groene Bureaus reageerde op 2 maart 2016 op het ontwerp-Besluit natuurbescherming en de ontwerp-regeling natuurbescherming (versies van 26 januari 2016).
Daarbij vroeg het Netwerk Groene Bureaus de staatssecretaris om de extra tijd die is ontstaan door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Wet natuurbescherming naar 1 januari 2017 optimaal te benutten bij de invulling van zijn aandeel in het proces van decentralisatie. Het Netwerk deed vier voorstellen voor wijziging van het ontwerp-Besluit natuurbescherming en de ontwerp-regeling. In de ontwerpen zag het Netwerk overigens met genoegen zijn eerdere voorstel terug om het gebruik van mistnetten voor vleermuisonderzoek mogelijk te maken.

26 feb 2016

Leden van het Netwerk Groene Bureaus werken vanaf nu onder een gemeenschappelijke  veiligheidsrichtlijn. Deze richtlijn bundelt de ervaringen van de adviesbureaus met werken onder risicovolle omstandigheden, ter voorkoming van bijvoorbeeld ziekten en ongevallen. Toepassing van de richtlijn is als verplichting opgenomen in de gedragscode van het Netwerk.

31 jan 2016

Het Netwerk Groene Bureaus organiseerde op 26 januari 2016 voor ongeveer honderdtwintig  medewerkers van provincies en groene adviesbureaus een themabijeenkomst over de Wet natuurbescherming. De deelnemers deelden dilemma's bij de komende implementatie en ervaringen met de huidige natuurwetgeving. De provincie Noord-Holland was gastheer voor de bijeenkomst.

25 jan 2016

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) hebben een overeenkomst gesloten om de zeventig leden van het NGB aan te sluiten op de NDFF. Daarmee krijgen de groene bureaus toegang tot 95 miljoen gevalideerde waarnemingen over natuur in Nederland. De overeenkomst stelt adviesbureaus in staat om een abonnement te nemen op de NDFF. 

11 dec 2015

Veldonderzoek naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna wordt bij woningrenovatie voor energiebesparing mogelijk niet langer uitgevoerd. Het doel is versnelling van renovaties. Daartoe is de pilot 'Stroomversnelling' opgezet. Het Netwerk Groene Bureaus vindt energiebesparing belangrijk maar signaleert bij deze aanpak risico's voor natuur. De evaluatie van de pilot is cruciaal maar nog niet gepland.

3 juli 2015

De Vogel- en Habitatrichtlijn blijken heel geschikt om biodiversiteit en andere maatschappelijke belangen tegen elkaar af te wegen. De toepassing verloopt soepel als projecten vanaf de start rekening houden met deze richtlijnen. Diepgaande maatschappelijke discussies over wenselijkheid van projecten en praktische knelpunten in de uitvoering kunnen de toepassing van de richtlijnen bemoeilijken. Dit stelt het Netwerk Groene Bureaus in een vandaag gepubliceerd rapport naar aanleiding van de evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden