Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

14 april 2016

Een evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de aansluiting op de Nationale Databank Flora en Fauna waren de opvallendste activiteiten van het Netwerk Groene Bureaus in 2015. Zo is te lezen in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2015.

1 april 2016

Op de Rijkswaterstaat Marktdag (30 maart 2016) organiseerde het Netwerk Groene Bureaus twee van de achttien dialoogsessies over de Marktvisie van Rijkswaterstaat. Met als thema 'Samen samenwerken' bespraken de deelnemers aan de Marktdag hoe de Marktvisie in de praktijk te brengen is. De dialoogsessies van het Netwerk Groene Bureaus gingen in op "Uniformiteit in het aanbestedingsbeleid" en "Staat kwaliteit echt centraal bij aanbestedingen?'.

Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en ondernemersverenigingen waaronder ASTRIN, Bouwend Nederland, FHI en Nederland ICT, NLingenieurs, UNETO-VNI en Vereniging van Waterbouwers organiseerden de overige sessies.

2 maart 2016

Het Netwerk Groene Bureaus reageerde op 2 maart 2016 op het ontwerp-Besluit natuurbescherming en de ontwerp-regeling natuurbescherming (versies van 26 januari 2016).
Daarbij vroeg het Netwerk Groene Bureaus de staatssecretaris om de extra tijd die is ontstaan door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Wet natuurbescherming naar 1 januari 2017 optimaal te benutten bij de invulling van zijn aandeel in het proces van decentralisatie. Het Netwerk deed vier voorstellen voor wijziging van het ontwerp-Besluit natuurbescherming en de ontwerp-regeling. In de ontwerpen zag het Netwerk overigens met genoegen zijn eerdere voorstel terug om het gebruik van mistnetten voor vleermuisonderzoek mogelijk te maken.

26 feb 2016

Leden van het Netwerk Groene Bureaus werken vanaf nu onder een gemeenschappelijke  veiligheidsrichtlijn. Deze richtlijn bundelt de ervaringen van de adviesbureaus met werken onder risicovolle omstandigheden, ter voorkoming van bijvoorbeeld ziekten en ongevallen. Toepassing van de richtlijn is als verplichting opgenomen in de gedragscode van het Netwerk.

31 jan 2016

Het Netwerk Groene Bureaus organiseerde op 26 januari 2016 voor ongeveer honderdtwintig  medewerkers van provincies en groene adviesbureaus een themabijeenkomst over de Wet natuurbescherming. De deelnemers deelden dilemma's bij de komende implementatie en ervaringen met de huidige natuurwetgeving. De provincie Noord-Holland was gastheer voor de bijeenkomst.

25 jan 2016

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) hebben een overeenkomst gesloten om de zeventig leden van het NGB aan te sluiten op de NDFF. Daarmee krijgen de groene bureaus toegang tot 95 miljoen gevalideerde waarnemingen over natuur in Nederland. De overeenkomst stelt adviesbureaus in staat om een abonnement te nemen op de NDFF. 

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden