Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

2 dec 2016

Op 1 dec 2016 spraken meer dan negentig medewerkers van provincies, regionale uitvoeringsdiensten, soortenbeschermende organisaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus elkaar over protocollen voor het vaststellen van de afwezigheid of aanwezigheid van beschermde soorten.

Voor een aantal soorten is een formeel vastgesteld inventarisatieprotocol met juridische doorwerking beschikbaar, voor een aantal soorten nog niet. De bijeenkomst werd georganiseerd door het NGB.

2 nov 2016

De provincie Drenthe organiseerde op 2 nov 2016 een bijeenkomst voor leden van de Provinciale Staten over de Wet natuurbescherming. Het Netwerk Groene Bureaus ging in op de uitwerking van de taken uit de Wet natuurbescherming door de provincie.

Met de bijeenkomst konden statenleden kennis nemen van de standpunten van meerdere stakeholders over de uitwerking van de taken uit de Wet natuurbescherming door de provincie: Dierenbescherming, Faunabeheereenheid, KNJV, LTO, Netwerk Groene Bureaus, Staatsbosbeheer en Vereniging Drentse Boermarken.

12 okt 2016

Hoe kunnen adviesbureaus helpen bij de uitvoering van de monitoring van het Programma Aanpak Stikstof? Deze vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst voor adviseurs en vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies en terrein beherende organisaties. Met als resultaat: meer zicht op wat de PAS-monitoring in de praktijk met zich meebrengt.


Het PAS-bureau en de brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus organiseerden deze bijeenkomst op 21 september jl.. De betrokken partijen waren goed vertegenwoordigd. Van de 90 deelnemers bestond ongeveer de helft uit adviseurs, een kwart uit medewerkers van de provincies en andere overheden en een kwart uit terreinbeheerders.

24 juni 2016

Het Netwerk Groene Bureaus bracht zijn zienswijze uit op de Noord-Hollandse uitvoeringsregels voor de Wet natuurbescherming. De uitvoeringsregels zijn beoordeeld vanuit het perspectief van de kwaliteit van besluitvorming. Het NGB gaf zes aanbevelingen.

22 juni 2016

Waterschappen gaan waterkwaliteitsonderzoek steeds meer inbesteden. Inbesteding leidt tot hogere kosten voor de waterschappen, verlies aan innovatie en verlies aan expertise in de markt. Het tijdschrift Binnenlands Bestuur publiceerde hierover op zijn website een interview met Johan Burger, voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus.

9 mei 2016

Op de werkconferentie over de Wet natuurbescherming voor statenleden van de provincie Noord-Holland op 9 mei 2016 gaf Johan Burger, voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus en directeur ATKB, zijn visie op de balans tussen economische mogelijkheden en natuurbescherming.
 
De provincie Noord-Holland organiseerde de werkconferentie. De provincie neemt in de loop van 2016 besluiten en stelt verordeningen op vanwege de nieuwe verantwoordelijkheden onder de Wet natuurbescherming per 1 jan 2017. Door inzicht te bieden in dilemma’s en mogelijke keuzes en door contact te leggen met partijen die met de nieuwe wet natuurbescherming te maken hebben, ondersteunde de werkconferentie besluitvorming door Provinciale Staten over de nieuwe regelgeving.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden