Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

24 juni 2016

Het Netwerk Groene Bureaus bracht zijn zienswijze uit op de Noord-Hollandse uitvoeringsregels voor de Wet natuurbescherming. De uitvoeringsregels zijn beoordeeld vanuit het perspectief van de kwaliteit van besluitvorming. Het NGB gaf zes aanbevelingen.

22 juni 2016

Waterschappen gaan waterkwaliteitsonderzoek steeds meer inbesteden. Inbesteding leidt tot hogere kosten voor de waterschappen, verlies aan innovatie en verlies aan expertise in de markt. Het tijdschrift Binnenlands Bestuur publiceerde hierover op zijn website een interview met Johan Burger, voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus.

9 mei 2016

Op de werkconferentie over de Wet natuurbescherming voor statenleden van de provincie Noord-Holland op 9 mei 2016 gaf Johan Burger, voorzitter van het Netwerk Groene Bureaus en directeur ATKB, zijn visie op de balans tussen economische mogelijkheden en natuurbescherming.
 
De provincie Noord-Holland organiseerde de werkconferentie. De provincie neemt in de loop van 2016 besluiten en stelt verordeningen op vanwege de nieuwe verantwoordelijkheden onder de Wet natuurbescherming per 1 jan 2017. Door inzicht te bieden in dilemma’s en mogelijke keuzes en door contact te leggen met partijen die met de nieuwe wet natuurbescherming te maken hebben, ondersteunde de werkconferentie besluitvorming door Provinciale Staten over de nieuwe regelgeving.

25 april 2016

Het Netwerk Groene Bureaus stelt een definitielijst op met termen die groene bureaus bij advisering gebruiken. Termen zoals quick scan en natuurtoets zijn op meerdere manieren te interpreteren. In adviesrapporten leidt dat tot onduidelijkheid voor de lezer en in offertes tot onvergelijkbaarheid voor opdrachtgevers, met consequenties voor de gunning.

14 april 2016

Een evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de aansluiting op de Nationale Databank Flora en Fauna waren de opvallendste activiteiten van het Netwerk Groene Bureaus in 2015. Zo is te lezen in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2015.

1 april 2016

Op de Rijkswaterstaat Marktdag (30 maart 2016) organiseerde het Netwerk Groene Bureaus twee van de achttien dialoogsessies over de Marktvisie van Rijkswaterstaat. Met als thema 'Samen samenwerken' bespraken de deelnemers aan de Marktdag hoe de Marktvisie in de praktijk te brengen is. De dialoogsessies van het Netwerk Groene Bureaus gingen in op "Uniformiteit in het aanbestedingsbeleid" en "Staat kwaliteit echt centraal bij aanbestedingen?'.

Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en ondernemersverenigingen waaronder ASTRIN, Bouwend Nederland, FHI en Nederland ICT, NLingenieurs, UNETO-VNI en Vereniging van Waterbouwers organiseerden de overige sessies.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden