Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

22 feb 2017

Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus? Naast een goede inhoudelijke afhandeling door de gemeente vraagt dit ook de inzet van alle partijen om duurzame natuur te realiseren die tegen een stootje kan, bijvoorbeeld via actief soortenbeleid. Het Platform 'Natuur in de gemeente' en het Netwerk Groene Bureaus organiseren hierover een praktijkcongres op 18 mei 2017 in Amersfoort.

15 feb 2017
 
Het Netwerk Groene Bureaus verleende scheidend voorzitter Johan Burger (directeur ATKB) op 14 feb 2017 het Erevoorzitterschap wegens zijn verdiensten voor het Netwerk Groene Bureaus. Zijn inzet was gericht, en met succes, op de verdere positionering van het NGB als erkende brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onder zijn zesjarig voorzitterschap werd de voorwaarde van lidmaatschap van het NGB bij aanbestedingen gebruikelijk.

15 feb 2017
 
De ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus benoemde op 14 februari 2017 Rens de Boer, Jort de Bosch Kemper, Gert Hoogerwerf en Pauline Maas tot bestuursleden. Johan Burger, Martien Meijer en Lennart Turlings traden reglementair af. Eerder trad bestuurslid André de Bonte af wegens verandering van werkkring. Met meer kandidaten dan beschikbare plekken ging een verkiezing vooraf aan de benoemingen.

19 dec 2016

De provincie Gelderland, provincie Overijssel, provincie Utrecht en het NGB organiseerden op 16 dec 2016 een bijeenkomst over de aanpak van de ontheffingverlening voor soorten voor wat betreft de ecologische, juridische en procedurele aspecten.

Met negentig deelnemers was de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen provinciale ontheffing/vergunningverleners, juristen en handhavers en medewerkers van groene adviesbureaus zeer waardevol.

2 dec 2016

Op 1 dec 2016 spraken meer dan negentig medewerkers van provincies, regionale uitvoeringsdiensten, soortenbeschermende organisaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus elkaar over protocollen voor het vaststellen van de afwezigheid of aanwezigheid van beschermde soorten.

Voor een aantal soorten is een formeel vastgesteld inventarisatieprotocol met juridische doorwerking beschikbaar, voor een aantal soorten nog niet. De bijeenkomst werd georganiseerd door het NGB.

2 nov 2016

De provincie Drenthe organiseerde op 2 nov 2016 een bijeenkomst voor leden van de Provinciale Staten over de Wet natuurbescherming. Het Netwerk Groene Bureaus ging in op de uitwerking van de taken uit de Wet natuurbescherming door de provincie.

Met de bijeenkomst konden statenleden kennis nemen van de standpunten van meerdere stakeholders over de uitwerking van de taken uit de Wet natuurbescherming door de provincie: Dierenbescherming, Faunabeheereenheid, KNJV, LTO, Netwerk Groene Bureaus, Staatsbosbeheer en Vereniging Drentse Boermarken.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden