Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

4 maart 2024

Het Netwerk Groene Bureaus heeft op 1 maart 2024 de ‘Regeling NGB-vertrouwenspersoon’ ingesteld voor leden en kandidaten met maximaal negen medewerkers.

De Tweede Kamer heeft 23 mei 2023 een wetsvoorstel aangenomen dat organisaties met meer dan negen werknemers verplicht tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor grensoverschrijdend gedrag in de arbeidssituatie. De vertrouwenspersoon kan een intern (medewerker) of extern persoon zijn (bijvoorbeeld een arbodienstverlener).

Voor organisaties met maximaal negen medewerkers is in het wetsvoorstel vanwege de financiële lasten geen verplichting opgenomen. Voor die bedrijven stelt het NGB als brancheorganisatie een vertrouwenspersoon beschikbaar voor de daar werkzame ecologen en medewerkers die ecologen ondersteunen.

Binnen het Netwerk Groene Bureaus zijn geen signalen ontvangen over grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag is echter in principe te verwachten in alle situaties waarin mensen in ongelijke machtsverhoudingen samenwerken. Alle leden en kandidaten zijn gebaat met goede werkomstandigheden voor elke individuele ecoloog, bij welk bedrijf die ook werkt. Niet alleen voor de ecoloog zelf en het bedrijf: ook voor samenwerkingsverbanden van leden en kandidaten van het Netwerk Groene Bureaus is het goed functioneren van de individuele ecoloog belangrijk. Een sociaal veilig werkklimaat is in ieders belang.

Het Netwerk Groene Bureaus heeft om die redenen een vertrouwenspersoon aangesteld voor zijn leden en kandidaten. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor kwesties rondom ongewenste omgangsvormen op het werk die binnen het bedrijf niet bespreekbaar zijn. De vertrouwenspersoon is ook beschikbaar bij grensoverschrijdend gedrag in professionele relaties buiten het eigen bedrijf. De regeling is gepubliceerd op het ledengedeelte van www.netwerkgroenebureaus.nl.