Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

16 jan 2024

Het Kennisdocument kleine marterachtigen is nu beschikbaar als landelijke richtlijn voor ecologisch onderzoek en advies voor de bunzing, hermelijn en wezel. Het Kennisdocument is in opdracht van BIJ12 opgesteld door een projectgroep van het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging en met medewerking van meerdere marterdeskundigen. Het Kennisdocument is beschikbaar op de website van BIJ12.


Het Kennisdocument geeft informatie over de ecologie van de kleine marterachtigen, een praktische werkwijze voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek en een overzicht van mitigerende en compenserende maatregelen per activiteit en geeft het juridisch kader. De informatie is gericht op ruimtelijke ingrepen of andere planologische ontwikkelingen in potentieel leefgebied onder de Omgevingswet.

Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) nam het initiatief voor een landelijke richtlijn voor ecologisch onderzoek bunzing, hermelijn en wezel wat leidde tot het Kennisdocument. De NGB-leden Antea Group en Laneco, en het Waterschap Rivierenland stelden het projectvoorstel op.

Aan de publicatie is gewerkt door Coen van Tuijl (Werkgroep kleine marterachtigen Bommelerwaard), Joyce Verschoor (Werkgroep kleine marterachtigen), Madieke Gehem, Jeffrey Peereboom (Antea Group), Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging), Matthijs Smaal (Buro Smaal Zoogdieronderzoek), Sil Westra (Silvavir ecologisch advies), Dirk van Pijkeren (Laneco) en een vertegenwoordiging van de provincies bestaande uit Gerard Wijnsma (Provincie Overijssel), Bert Brussels en Jo Schunselaar (ODNHN), Nicolai Bolt (Provincie Flevoland), Kees Straates (ODNB) en door J. Beihuisen als vertegenwoordiging van RVO. De publicatie is in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) door BIJ12 gecoördineerd.