Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

5 juni 2023

In de vereniging werkten 102 bureaus samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het aantal leden groeide in 2022 naar 76; het aantal kandidaten naar 26. Het Jaarverslag 2022 geeft een overzicht van activiteiten.

Kwaliteitsbevordering vindt plaats op basis van de NGB-gedragscode via toetsing van zittende leden, toetsing bij aanmelding als lid, het ontwikkelen van inventarisatieprotocollen, het houden van bijeenkomsten en een klachtenprocedure.

Kennisbijeenkomsten werden gehouden over het bepalen van de gunstige staat van instandhouding, het opstellen van soortenmanagementplannen en effecten van sterfte op de Staat van Instandhouding. In dialoogbijeenkomsten spraken de leden met de provincies Utrecht, Gelderland en de Omgevingsdienst Haaglanden over de uitvoering van de Wet natuurbescherming. In digitale sessies deelden leden hun kennis op specifieke onderwerpen; regiokennisbijeenkomsten - ook wel regioborrels genoemd - versterkten de sociale contacten.

Belangenbehartiging kreeg vorm in gesprekken met diverse bevoegde gezagen over uitvoerbaarheid en uitvoering van regelgeving in relatie tot onder meer gedragscodes, soortenbescherming en de voortgang van de afhandeling van ontheffingaanvragen.

Het NGB ondersteunde zijn leden met het uitbrengen van de Handreiking ‘Toelichting natuurbescherming onder de Omgevingswet’. Met de komst van de Omgevingswet, waarin onder meer de natuurbescherming is verankerd, dienen ecologische adviseurs zich nieuwe regels en nieuwe terminologie eigen te maken om opdrachtgevers goed te kunnen blijven adviseren.

Activiteiten zijn gestart om adviesbureaus als potentiële werkgever te profileren. De krapte op de ecologische arbeidsmarkt wordt beperkend voor maatschappelijk belangrijke thema’s als energietransitie (isolatie in relatie tot soortenbescherming), woningbouw en infrastructuur (bepalen van effecten van stikstofdepositie en nemen van compenserende maatregelen) en natuurinclusief bouwen/ontwikkelen (vormgeven aan natuurinclusiviteit).

Het NGB en BIJ12 sloten in 2016 een koepelcontract voor het gebruik van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) door de NGB-leden. Als tegenprestatie dragen de deelnemende leden bij aan financiering van de NDFF. In 2022 waren ongeveer 60 bureaus aangesloten. In 2022 is een pilot ontwikkeld om gebruik en invoer van data verder te stimuleren, vooruitlopend op het komende open-data-beleid voor de NDFF.

Het NGB heeft een ontheffing voor visserijregelgeving en voor de Wet natuurbescherming die leden via een machtiging gebruiken. Deze collectieve ontheffingen verminderen de administratieve lastendruk voor bedrijfsleven en overheid. Ongeveer 85 leden maken gebruik van deze ontheffingen.

Het jaarverslag 2022 is beschikbaar op https://netwerkgroenebureaus.nl/download/Jaarverslag-Netwerk-Groene-Bureaus-2022.pdf