Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

10 mei 2021

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus had in 2020 ruim zeventig leden en twintig kandidaten voor het lidmaatschap. Het aandeel kandidaten nam in 2020 sterk toe doordat nieuwe lidmaatschapsaanvragen bijna altijd in een kandidaatschap resulteren en de doorstroming van kandidaten naar het lidmaatschap beperkt blijft. In 2020 is besloten kandidaten actiever naar het lidmaatschap te coachen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2020 van Netwerk Groene Bureaus.

Met het 'kandidaatschap' stelt het NGB stelt zijn kennis beschikbaar aan bureaus die nog niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het NGB of aan het economisch criterium (minimaal twee jaar aanwezig in de markt). Adviesbureaus kunnen via een kandidaatschap ervaring en kennis opdoen door interactie met andere bureaus en toegang tot alle faciliteiten binnen het NGB. Daarmee geeft het NGB invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische advisering in Nederland verder te verhogen.

Het NGB ging in 2020 verder met het ontwikkelen van inventarisatieprotocollen en standaarden op basis van deskundigheid van de NGB-leden en soortenorganisaties en van literatuur. In oktober 2020 werd het Vleermuisprotocol 2021 gepubliceerd dat op 1 januari 2021 van kracht is. De ontwikkeling van een Vleermuisprotocol-grote-gebieden is - na een jarenlange discussie met provincies over financiering - op basis van eigen inzet van NGB-leden gestart om verder tijdverlies te voorkomen, vooruitlopend op eventuele financiering in 2021. Voor ecologisch onderzoek naar de bunzing, hermelijn en wezel werd een projectvoorstel ontwikkeld en voor financiering aan alle provincies voorgelegd. Het NGB publiceerde de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering.

Inhoudelijke kennisoverdracht vond plaats in digitale bijeenkomsten over biodiversiteit als integraal onderdeel van de gebouwde omgeving, het uitvoeren van berekeningen in AERIUS, inzicht in de ecologie en het gedrag van wolf en otter, technieken voor automatische detectie van insecten en het uitvoeren van natuurherstel in vennen. Met de bijeenkomst ‘Ecologische opleidingen, ecologisch werk’ werd de relatie tussen onderwijsinstellingen en adviesbureaus verder aangehaald.

In 2020 kreeg de relatie tussen NGB en bevoegde gezagen verder vorm door wederzijdse evaluaties van elkaars functioneren bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Het NGB droeg bij aan diverse provinciale - en rijksprojecten voor de ontwikkeling van werkbare procedures voor de Wet natuurbescherming. Tevens bracht het NGB enkele zienswijzen uit op voorgenomen besluiten van de rijksoverheid.

Het Jaarverslag 2020 is beschikbaar op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/Jaarverslag-Netwerk-Groene-Bureaus-2020.pdf