Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

28 sept 2020

Het Netwerk Groene Bureaus vindt de goedkeuring van de ‘Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten’ door de rijksoverheid onterecht. De benodigde ecologische deskundigheid om plant- en diersoorten te beschermen is niet geborgd en de juridische en ecologische inhoud schiet tekort. Ook blijkt dat corrigerende voorschriften uit rijksgoedkeuringsbesluiten in de praktijk niet worden toegepast. Het NGB adviseert in een zienswijze de goedkeuring te herzien en voor betere doorwerking van voorschriften te zorgen.


Ecologische deskundigheid niet serieus genomen
Het NGB constateert dat deze gedragscode ecologische deskundigheid baseert op deelname aan een cursus van 4 tot 6 dagen. In het goedkeuringsbesluit verlaat de rijksoverheid zijn eigen, breed gebruikte definitie van deskundigheid. In die definitie is een deskundige iemand met een MBO, HBO of universitaire opleiding en/of verbonden aan een ecologisch adviesbureau of soortenbeschermende organisatie dan wel zich aantoonbaar actief inzet voor soortenbescherming. Het NGB acht een cursus van 4 tot 6 dagen volstrekt onvoldoende voor een goede toepassing van deze gedragscode waardoor de doelstellingen van deze gedragscode en daarmee de naleving van de Wet natuurbescherming niet worden gehaald.

Juridische en ecologische inhoud van gedragscode schieten tekort
Het NGB ziet in de voorschriften van de gedragscode tekortkomingen die het goedkeuringsbesluit niet corrigeert. Zo wordt het gebruik van de gedragscode toegestaan voor situaties waarin de Wet natuurbescherming het natuurbelang laat prevaleren boven andere belangen. Toe te passen werkzaamheden zijn vaak onvoldoende onderbouwd waardoor de rechtszekerheid van de gebruiker van de gedragscode in gevaar kan komen. Ook loopt de gebruiker het risico de wet te overtreden omdat voorgeschreven werkzaamheden negatief kunnen doorwerken op de vereiste gunstige staat van instandhouding terwijl controle en toezicht op de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten ontbreken. Daarbij komt dat de gedragscode soms maatregelen voorschrijft waarvan de ecologische onderbouwing ontbreekt en ook voorbij gaat aan bijzondere soorten en aan provinciale verschillen in leefgebieden.

Corrigerende voorschriften worden niet toegepast
Het NGB constateert dat voorschriften die verbonden zijn aan een goedkeuring, in de praktijk niet worden toegepast. De voorschriften zijn feitelijk niet bekend bij de gebruikers van gedragscodes omdat deze zijn weggestopt in een bijlage van de gedragscode. Dit bleek onder meer bij de Gedragscode Bestendig Beheer Groenvoorzieningen uit 2014. Het goedkeuringsbesluit schreef gebruik van de rijksdefinitie van deskundige voor; de afgekeurde definitie (eveneens gebaseerd op een cursus van enkele dagen) is in de nieuwe Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten opnieuw opgenomen. Aanpassingen in de tekst van de gedragscode zelf zijn wezenlijk voor doorwerking van de voorschriften.

De Zienswijze van het NGB is gepubliceerd op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/Zienswijze_NGB_goedkeuringsbesluit_Gedragscode_Soortbescherming_voor_gemeenten_15_sept_2020.pdf