Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

24 feb 2020

Aeres Hogeschool Almere heeft de reader ‘Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur’ gepubliceerd voor de minor ‘Ecologisch advies’. Deze minor is onderdeel van de opleiding Toegepaste Biologie, maar ook toegankelijk voor studenten van gerelateerde opleidingen en bijvoorbeeld startende junioren bij bedrijven zonder eigen opleidingsmogelijkheden.

Aeres Hogeschool Almere startte in 2017 met een Minor ‘Ecologisch Advies’ om beter aan te sluiten op de marktvraag naar Junior Ecologen. Ook in 2018 en 2019 is een groep studenten aan deze minor begonnen. De minor is ontstaan als reactie op de uitspraak op de site van het Netwerk Groene Bureaus en verschillende gesprekken met adviesbureaus: ‘Kennis en vaardigheden van potentiële medewerkers blijken in de praktijk niet voldoende om direct aan de slag te gaan. In de eerste werkmaanden is een opleiding noodzakelijk, soms on the spot, soms via een eigen opleidingsinstituut.’

De minor is te volgen als 30 ECTS module of als twee losse mineren van elk  15 ECTS, te weten: Ecologisch advies en Ecologisch advies en natuurontwikkeling. De minor loopt, in verband met de werkdruk tijdens het veldseizoen, van september tot februari. Bij een 30ECTS keuze zijn er lessen op dinsdag en donderdag, en de overige dagen wordt er gewerkt bij een adviesbureau naar keuze. Mocht de keuze vallen op 15ECTS dan is de tijdbesteding ook  te halveren.

Studenten van alle groene HBO’s en startende junior ecologen hebben met het volgen van de minor Ecologisch Advies de mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op het werkveld. Dit doen ze door middel van een werkleerplek waarin ze onder begeleiding van een adviesbureau aan de slag gaan met de beroepstaak van het opstellen van een ecologische effectrapportage (of deel hiervan). Deze hoofdopdracht wordt ondersteund door een cursus Ecologisch advies waarin ze de kennis en vaardigheden opdoen om de hoofdtaak goed uit te voeren. Ook verdiepen de studenten zich in verschillende thema’s die door adviesbureaus zijn aangeven als van belang voor een junior ecoloog te weten:
•             Verandering Natuurwetgeving en -beleid voor de Ecologisch Adviseur
•             Stikstofdepositie en het PAS
•             Natuurontwikkeling
•             Inzicht in de visie van andere betrokken partijen

De reader is een product van de Minor ‘Ecologisch Advies’ en is opgesteld door tien studenten in samenwerking met adviesbureaus Ecogroen bv, Regelink Ecologie & Landschap, adviesbureau E.C.O. Logisch en Royal HaskoningDHV.  

Een aanzienlijk deel van de reader gaat over de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb). Om deze wet in de juiste context te kunnen plaatsen en om studenten er mee te leren werken en bekend te maken met het vak van de ‘Ecologisch Adviseur’, worden ook diverse andere onderwerpen kort aangehaakt zoals:
•             de geschiedenis van onze natuurbescherming;
•             de rol van overheden;
•             ruimtelijke ordening;
•             het doen van goed onderzoek;
•             het uitvoeren van een effectanalyse en -beoordeling.
 

De reader ‘Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur' (versie 31 januari 2022) is hier beschikbaar:  https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/Reader_Minor_Ecologisch_Advies_Aeres_januari_2022.pdf

Eerdere versies:
Versie van jan 2021: https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/reader-minor-ecologisch-advies-aeres-eindversie-31-januari-2021.pdf
Versie van 31 jan 2020:  https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/reader_minor_ecologisch_advies_aeres_eindversie_31-januari_2020.pdf


Informatie over de opleiding is te vinden op https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/toegepaste-biologie/opbouw/jaar-4