Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

9 juli 2018

Bij één op de twee sloopactiviteiten gaan verblijfplaatsen verloren van beschermde diersoorten zoals vleermuizen, zwaluwen en kerkuilen. Dit leidt tot achteruitgang van biodiversiteit én tot het stilleggen van sloopactiviteiten en overtreding van natuurwetgeving. Daarmee gaat ook draagvlak voor natuur verloren. Bij voorgenomen sloopactiviteiten is hiervoor meer aandacht nodig, zo stelt het Netwerk Groene Bureaus.

Voor sloopactiviteiten geldt een meldingsplicht bij gemeenten. Daarbij wordt de melder gevraagd naar mogelijke gevolgen van de voorgenomen sloop voor flora en fauna. Bij negatieve effecten op beschermde soorten en/of verblijfplaatsen zijn speciale maatregelen of een ontheffing van de provincie nodig. In de praktijk echter worden daadwerkelijke gevolgen van sloop op flora en fauna weinig gemeld. De gemeente krijgt bij de sloopmelding dan onvoldoende informatie om te zorgen voor de naleving van de Wet natuurbescherming.

De provincie controleert steeds vaker of bij slopen (en bouwen) natuurwetgeving wordt overtreden. Als de provincie bij sloop (of bouw) beschermde soorten aantreft, kan de activiteit worden stilgelegd. Ook kan na de sloop nog controle plaatsvinden. Burgers worden daardoor door natuurwetgeving overvallen, ten koste van het draagvlak voor natuur.

Een aantal gemeenten wijst bij hun algemene voorlichting over slopen al op het belang van beschermde soorten en van naleving van natuurwetgeving. Het Netwerk Groene Bureaus roept alle gemeenten op meer aandacht te geven aan beschermde flora en fauna bij sloop- en bouwwerkzaamheden. Raadplegen van gegevens over het voorkomen van soorten in de gemeente kan daarbij behulpzaam zijn, evenals het opvragen van nadere informatie bij melders van de sloop. Ook zou het formulier van het Omgevingsloket voor het melden van sloop nadrukkelijker kunnen wijzen op de Wet natuurbescherming. De consequenties van aanwezige flora en fauna voor kleinere particuliere sloopactiviteiten kan de gemeente verlichten met soortmanagementplannen die gebiedsontheffïngen mogelijk maken voor veel voorkomende sloopactiviteiten. Hierdoor vergt niet iedere sloopmelding met mogelijk effect op flora en fauna een apart onderzoek.