Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

12 mei 2017

De Wet natuurbescherming en protocollen voor het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde soorten stonden in 2016 centraal bij het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Bij het verlenen van opdrachten blijkt het NGB-lidmaatschap veelal voorwaarde. Dit meldt het NGB in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2016.

Wet natuurbescherming
De consequenties van de Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 van kracht werd, zijn ingrijpend. Vooral de decentralisatie van ontheffingverlening naar de provincies vraagt om goed samenspel tussen adviesbureaus en provincies. Op een aantal bijeenkomsten bespraken leden van het NGB hun visie op de uitvoering van de wet dan ook met provinciale medewerkers. Het NGB voedde de bestuurlijke discussie op werkconferenties van statenleden. Ook gaf het NGB zijn zienswijze op ontwerp-regelgeving van de rijksoverheid en van de provincie Noord-Holland.

Protocollen beschermde soorten
In 2016 werd gewerkt aan nieuwe protocollen voor het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde soorten, onder meer via een bijeenkomst met provincies, regionale uitvoeringsdiensten, soortenbeschermende organisaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus. De ecologische maar vooral ook de juridische en beleidsmatige vragen bij het gebruik van dit soort protocollen werden besproken. Het Vleermuisvakberaad evalueerde het bestaande Vleermuisprotocol 2013; de aanpassingen zijn verwerkt tot het Vleermuisprotocol 2016.

NGB-lidmaatschap als voorwaarde
Het NGB stimuleert de kwaliteit van ecologische advisering met onder meer zijn gedragscode, het stellen van kwaliteitseisen aan zijn leden, zijn klachtenregeling en kennisbijeenkomsten. Het Netwerk Groene Bureaus ziet de resultaten van zijn werk terug in het werkveld waar het NGB-lidmaatschap veelal voorwaarde is bij het verlenen van opdrachten.

Meer leden
In 2016 nam het aantal leden toe naar zeventig en het aantal kandidaten naar tien. Met een kandidaatschap kan een bureau dat nog niet aan de toelatingseisen voldoet, toch deelnemen aan de kennisactiviteiten van het NGB. Daarmee geeft het NGB invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische advisering in Nederland verder te verhogen.

Een volledig overzicht van de activiteiten is opgenomen in het Jaarverslag 2016.