Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

19 dec 2016

De provincie Gelderland, provincie Overijssel, provincie Utrecht en het NGB organiseerden op 16 dec 2016 een bijeenkomst over de aanpak van de ontheffingverlening voor soorten voor wat betreft de ecologische, juridische en procedurele aspecten.

Met negentig deelnemers was de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen provinciale ontheffing/vergunningverleners, juristen en handhavers en medewerkers van groene adviesbureaus zeer waardevol.

De ontheffingverlening vraagt goede samenwerking tussen provincies onderling en met groene adviesbureaus: de bijeenkomst had ook tot doel elkaar te leren kennen en te kunnen vinden.
Aandacht werd besteed aan de samenwerking tussen provincies, gemeenten en groene adviesbureaus, de vormgeving van de uitvoering van de Wnb door provincies en de praktijkervaring met het aanvragen van ontheffingen.