Afdrukken
2 nov 2016

De provincie Drenthe organiseerde op 2 nov 2016 een bijeenkomst voor leden van de Provinciale Staten over de Wet natuurbescherming. Het Netwerk Groene Bureaus ging in op de uitwerking van de taken uit de Wet natuurbescherming door de provincie.

Met de bijeenkomst konden statenleden kennis nemen van de standpunten van meerdere stakeholders over de uitwerking van de taken uit de Wet natuurbescherming door de provincie: Dierenbescherming, Faunabeheereenheid, KNJV, LTO, Netwerk Groene Bureaus, Staatsbosbeheer en Vereniging Drentse Boermarken.

Het Netwerk Groene Bureaus werd vertegenwoordigd door Margreet ter Steege (Buro Bakker) en Wim Heijligers (Tauw). De inbreng van het Netwerk Groene Bureaus is hieronder opgenomen. Daarnaast werd in gesprekken met statenleden het belang van een actieve rol van de provincie op het gebied van toezicht en handhaving. Aandacht werd gekregen voor het feit dat noch gemeenten, noch provincie zich momenteel afvragen of aanvragen eigenlijk wel compleet zijn, of het aspect van de flora- en fauna wel meegenomen is.

De inbreng van het Netwerk Groene Bureaus

Onze rol
De leden van het NGB leveren op verzoek de kennis en ervaring die nodig is voor een goede kwaliteit van de besluitvorming in het kader van de Wnb. Het gaat vooral om besluiten over het samengaan van natuur en andere maatschappelijke activiteiten zoals ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Groene bureaus staan voor objectieve en onafhankelijke advisering. Ons enige belang is integere advisering en kwaliteit van besluitvorming. Wij zijn geen natuurbeschermers, maar ook geen facilitators van natuurschadelijke ontwikkelingen. Wij staan tussen de partijen maar zijn zelf geen partij. Wij vertalen de vaak ingewikkelde juridische regels naar de praktijk en de behoefte aan ecologisch maatwerk.

Provinciale invulling Wet natuurbescherming doorgaand proces
Het NGB heeft de werkgroep 'Wet natuurbescherming' ingesteld die de implementatie bij alle provincies op de voet volgt. De implementatie is bij veel provincies beleidsarm maar toch verandert er veel. Wij verwachten dat er de komende jaren veel inhoudelijke discussies loskomen over het gebruik van de wet bij de realisatie van provinciale natuurdoelen.

Aandachtspunten voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming
Wij weten natuurlijk niet hoe de provincie Drenthe zijn taken precies gaat uitvoeren maar we geven graag mee dat wij veel ervaring hebben bij de uitvoering van de natuurwetgeving. Onze ervaring is onder meer gebaseerd op de betrokkenheid bij uitvoering van de Flora- en faunawet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en bij de uitvoering van de Natuurbeschermingswet door de provincies. Het Netwerk had tot voor kort een jaarlijks overleg met de RVO en eerder met de Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied. Het NGB is ook voor de nieuwe wet als sparringpartner aanspreekbaar.

Wij zijn ons als Netwerk ervan bewust dat provincies een eigen invulling aan de wet gaan geven. Dat is ook een goede zaak. Het biedt de provincie de kans ergens voor te gaan staan, een eigen invulling aan de wet te geven. Aan de andere kant kan het ook problemen opleveren, als er tussen provincies rechtsongelijkheid ontstaat, met juridisch gedoe als gevolg. Dus differentiatie waar dat kan en afstemming tussen provincies waar dat nodig is. Om maar wat te noemen: het vogelbroedseizoen is nu een vrij duidelijk gegeven. Dat wordt veel ondoorzichtiger. De groene bureaus binnen het NGB kunnen de provincie behulpzaam zijn bij het verkennen van kansen en het behoeden voor valkuilen.

Enkele aandachtspunten bij de taken die op de provincie afkomen:
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden