Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

2 maart 2016

Het Netwerk Groene Bureaus reageerde op 2 maart 2016 op het ontwerp-Besluit natuurbescherming en de ontwerp-regeling natuurbescherming (versies van 26 januari 2016).
Daarbij vroeg het Netwerk Groene Bureaus de staatssecretaris om de extra tijd die is ontstaan door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Wet natuurbescherming naar 1 januari 2017 optimaal te benutten bij de invulling van zijn aandeel in het proces van decentralisatie. Het Netwerk deed vier voorstellen voor wijziging van het ontwerp-Besluit natuurbescherming en de ontwerp-regeling. In de ontwerpen zag het Netwerk overigens met genoegen zijn eerdere voorstel terug om het gebruik van mistnetten voor vleermuisonderzoek mogelijk te maken.

1. Vrijstellingsverordeningen en besluiten Besluit Natuurbescherming uniformeren
Zowel het rijk als de provincies hebben de bevoegdheid om vrijstellingen te verlenen voor Natura 2000 gebieden en beschermde soorten. Het Netwerk Groene Bureaus heeft richting de provincies en het IPO al aangedrongen op gebruik van een uniform format. Het rijk wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij een eventueel uniform format.

2. Provincies en gemeenten ruimhartig faciliteren voor de uitvoering van regelgeving
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is een activiteitenplan vereist met betrekking tot flora en fauna. Het Netwerk Groene Bureaus voorziet dat initiatiefnemers dit als een vergroting van de last zullen ervaren in vergelijking met de huidige natuurwetgeving. Daarmee ontstaat een hogere drempel voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing, met als risico incorrecte naleving van de wet.

Het Netwerk Groene Bureaus adviseert met klem bij de decentralisatie naar provincies en gemeenten voldoende budget op te nemen voor  voorlichtingsmateriaal over het aanvragen van een omgevingsvergunning en voor het faciliteren van burgers en initiatiefnemers voor wat betreft gegevens en duidelijke en heldere formats. Het Netwerk Groene Bureaus adviseert tevens om voldoende budget op te nemen voor handhaving van de wet.

3. Verbod op handel en bezit inzetten als instrument voor instandhouding van beschermde soorten
Het Netwerk Groene Bureaus vindt dat een verbod op het onder zich hebben of verhandelen van planten en dieren kan bijdragen aan het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor een aantal beschermde soorten. Bijvoorbeeld voor de Vuursalamander (Salamandra salamandra), vanwege de ernstig bedreigde staat van instandhouding en mogelijk drager van de Batrachochytrium salamandrivorans-schimmel (zie ook www.sosvuursalamander.nl). Het onder zich hebben van en handel in andere beschermde inheemse diersoorten is om vergelijkbare redenen mogelijk niet gewenst. Het Besluit en de Regeling lijken niet te voorzien in een verbod op handel en bezit van soorten als inzetbaar instrument voor de instandhouding van beschermde soorten.

Het Netwerk Groene Bureaus adviseert een aanvulling op de lijst van soorten met een bescherming tegen stroperij en handel. Tevens adviseert het Netwerk Groene Bureaus om de vrijstelling in de Regeling aan te passen, zodat alleen onder goede afwegingen een vrijstelling geldt voor het onder zich hebben van deze soorten.

4. Retributie herzien: hoogte en toepassing grondslag
De kosten in de vorm van retributie voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing zijn sterk toegenomen. Zo zijn de tarieven voor bijv. een korte ontheffing in het kader van soortbescherming (1 jaar) verdubbeld (600,- ipv 300,-), met betrekking tot langdurige ontheffing zelfs vertienvoudigd (3000,- ipv 300,- in de huidige situatie).

Het Netwerk Groene Bureaus adviseert
  • de hoogte van de retributies te herzien om drempels voor het aanvragen van vergunning en ontheffingen te voorkomen;
  • onnodige retributies doordat onnodig een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd, te voorkomen;
  • de grondslag voor de retributie beter te hanteren door voor aanvragen met een kortere behandelduur een lagere retributie te heffen. Een kortere behandelduur ontstaat door het inschakelen van adviseurs en bij verlenging van een vergunning of ontheffing in plaats van een eerste aanvraag.

De volledige reactie is hier te vinden.