Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

11 dec 2015

Veldonderzoek naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna wordt bij woningrenovatie voor energiebesparing mogelijk niet langer uitgevoerd. Het doel is versnelling van renovaties. Daartoe is de pilot 'Stroomversnelling' opgezet. Het Netwerk Groene Bureaus vindt energiebesparing belangrijk maar signaleert bij deze aanpak risico's voor natuur. De evaluatie van de pilot is cruciaal maar nog niet gepland.


Als onderdeel van de pilot ‘Stroomversnelling’ verleent het ministerie van Economische Zaken een ontheffing voor de Flora- en faunawet zonder de gebruikelijke voorwaarde van onderzoek vooraf. ‘Stroomversnelling’ is gericht op renovatie van 11.000 woningen tot nul-op-de-meter woningen; bij succes volgt opschaling naar 100.000 woningen. De ervaringen met natuurwaarden zijn cruciaal voor de voorgenomen opschaling.

De pilot gaat uit van maatregelen voor mogelijk aanwezige beschermde planten en dieren, zonder die aanwezigheid via veldonderzoek daadwerkelijk vast te stellen. De aanwezigheid wordt geschat op basis van gebiedskenmerken en van eventuele eerdere waarnemingen van soorten. Soortendeskundigen stellen deze maatregelen op waardoor de kwaliteit van de gebieden voor de verwachte planten of dieren toeneemt. Echter, deze aanpak kan leiden tot achteruitgang of verdwijnen van zeldzame soorten die tegen de verwachting in toch in het gebied voorkomen. Dit geldt ook voor soorten die het gebied op een speciale manier gebruiken, bijvoorbeeld als kolonieplaats.

Het Netwerk Groene Bureaus vindt de werkwijze van 'Stroomversnelling' alleen verantwoord als een  gebied ecologisch voldoende voorspelbaar is. Dan is met voldoende zekerheid bekend welke planten en dieren er wel en welke er niet voorkomen, én waarvoor welke maatregelen nodig zijn. Ook is het ruim bemeten van maatregelen nodig, evenals aanpassen bij tegenvallende resultaten. Intensieve controle en monitoring is belangrijk. De voorgenomen evaluatie van de pilot zal duidelijkheid moeten geven over de gevolgen voor natuur. Maar doel, tijdstip en de wijze van doorwerking in renovatieprojecten zijn nog niet bekend.

Het Netwerk signaleert dat het weglaten van veldonderzoek tot meer risico voor aanwezige natuurwaarden leidt. In de praktijk blijkt gebiedsinventarisatie in gemeentes een andere, meer elegante werkwijze. Daarmee ligt er recente en betrouwbare informatie 'op de plank'. Initiatiefnemers kunnen dan direct aan de slag en weten welke maatregen nodig zijn om natuurwaarden te ontzien.