Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

3 juli 2015

De Vogel- en Habitatrichtlijn blijken heel geschikt om biodiversiteit en andere maatschappelijke belangen tegen elkaar af te wegen. De toepassing verloopt soepel als projecten vanaf de start rekening houden met deze richtlijnen. Diepgaande maatschappelijke discussies over wenselijkheid van projecten en praktische knelpunten in de uitvoering kunnen de toepassing van de richtlijnen bemoeilijken. Dit stelt het Netwerk Groene Bureaus in een vandaag gepubliceerd rapport naar aanleiding van de evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn.


Het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie van groene adviesbureaus, heeft de ervaringen van zijn leden met de Vogel- en Habitatrichtlijn geïnventariseerd als bijdrage aan de evaluatie van deze richtlijnen, de zogeheten 'Fitness Check'. De richtlijnen en de daarop gebaseerde nationale regelgeving blijken goede instrumenten voor de afweging tussen biodiversiteit en andere maatschappelijke belangen. Deze instrumenten werken het best als de voorbereiding van projecten op tijd start en de maatschappelijke eisen over biodiversiteit zijn verwerkt in het ontwerpproces van het project.

Bij diepgaande maatschappelijke discussies over de aanwezige maatschappelijke belangen voorkomen de richtlijnen veel discussie en vertraging door structurering van de besluitvorming. De toepassing van de richtlijnen kost dan tijd en geld om oplossingen te vinden voor het verenigen van tegengestelde belangen. Deze investeringen zijn niet verbonden aan de richtlijnen als zodanig. Die geven alleen de spelregels voor het besluitvormingsproces.

Toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijn kent vier belangrijke knelpunten in de uitvoering:
a. onvoldoende anticipatie op de richtlijnen in de projecten,
b. tekort aan ecologische onderzoekskennis,
c. regelmatige veranderingen in de interpretatie van de regelgeving en
d. onduidelijkheden bij de toepassing van de regelgeving.

Deze knelpunten lossen geleidelijk op doordat overheden, initiatiefnemers, belangengroepen en adviesbureaus meer ervaring opdoen met de Vogel- en Habitatrichtlijn. Intensieve uitwisseling van opgedane ervaringen is essentieel voor een goede uitvoering van deze richtlijnen. Het rapport is gepubliceerd op www.netwerkgroenebureaus.nl/vogel-enhabitatrichtlijn.