Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

9 april 2015

Toetsing van ‘zittende’ leden op kwaliteit en agendering van ontheffingverlening waren in 2014 de opvallendste activiteiten van het Netwerk Groene Bureaus. Hiermee gaf de brancheorganisatie inhoud aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van groene adviesbureaus. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2014.Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) startte in 2014 met het toetsen van alle leden op kwaliteit. De leden adviseren over activiteiten waar natuur bij betrokken is. Tot voor enkele jaren toetste het NGB alleen de toetredende bureaus. Deze nieuwe leden verwachten terecht dat ook zittende leden op kwaliteit worden getoetst. Ook biedt toetsing van alle leden meer zekerheid over de kwaliteit.

Onderdeel van de kwaliteitsborging is de klachtenregeling waar in 2014 incidenteel een beroep op werd gedaan. Een klacht van een maatschappelijke organisatie leidde tot de constatering dat de kwaliteit van een rapportage van een lid op onderdelen tekortschoot voor wat betreft deskundigheid. Het betreffende bureau paste daarop zijn interne kwaliteitscontrole aan.

Het NGB investeert in de kwaliteit van ecologische advisering door zijn faciliteiten ook beschikbaar te stellen aan bureaus die (nog) niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het NGB. Adviesbureaus kunnen via een 'kandidaatschap' het vereiste niveau bereiken. Zes bureaus maakten in 2014 gebruik van deze optie.

De belangen van bureaus werden behartigd met het agenderen van het moeizame verloop van ontheffingverlening bij het ministerie van Economische Zaken (RvO), het ontwikkelen van richtlijnen voor veilig werken en het uitwerken van een collectief abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Voorzitter Johan Burger (ATKB) en de bestuursleden Martien Meijer (Bureau Waardenburg) en Lennart Turlings (Witteveen+Bos) werden voor een tweede termijn herkozen.