Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

15 dec 2014

Op 12 dec 2014 organiseerden Waterschap Rivierenland en het Netwerk Groene Bureaus de themabijeenkomst 'Vormgeven aan waterretentie in het Deltaprogramma 2015'. De bijeenkomst richtte zich op waterretentie voor zoetwatervoorziening en waterveiligheid en op het belang van multifunctionaliteit van gebieden bij de vormgeving van waterretentie. Twintig adviseurs en tien medewerkers van waterschappen (in totaal vijf waterschapen) namen deel.Het Deltaprogramma 2015 bepleit waterretentie voor zoetwatervoorziening en waterveiligheid en noemt het belang van multifunctionaliteit van gebieden bij de vormgeving van waterretentie. Voor het toepassen van waterretentie zijn voor de verschillende regio's voorkeursstrategieën gegeven. De invulling van de strategieën is de komende decennia van invloed op het werk van de waterschappen en kan leiden tot differentiëren in de ruimtelijke ordening, inrichtingsmaatregelen en aanpassing van beheer van multifunctionele gebieden.
De voorkeursstrategie Zoetwater noemt besparen en vasthouden van het jaarlijkse neerslagoverschot als eerste optie. Maatregelen hiervoor zijn ondermeer het verbeteren van de bodemstructuur, aanpassen van het peilbeheer, herinrichten van beekdalen voor het vergroten van de grondwatervoorraad, de aanleg van groen-blauwe structuren in stedelijk gebied (buffers) en diepteberging.

De voorkeurstrategieën leiden tot nieuwe functietoekenning, herinrichting en aanpassing van beheer van gebieden om retentie te vergroten en aan de nieuwe normering te voldoen.

Gebiedsgerichte vertaling van de voorkeursstrategieën vraagt weloverwogen keuzen voor de toekomst op basis van al opgedane ervaring met retentie en nieuwe inzichten uit onderzoek.
De waterschappen staan samen met andere partijen voor de taak hier vorm aan te geven. De dag had tot doel de keuzen waarvoor de waterschappen staan te bespreken: hoe kan het gebiedsgerichte retentiebeleid zich ontwikkelen, welke multifunctionaliteit is mogelijk en welke vragen doen zich daarbij voor over ondermeer ruimtelijke planvorming, inrichting en beheer voor de middellange termijn.

Bijdragen werden geleverd door de Unie van Waterschappen, Waterschap Rivierenland, Brabantse Delta, Hoogheemraadschap Rijnland, de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, Antea Group en Aequator Groen & Ruimte. De dag werd besloten met een veldexcursie.