Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

 13 febr 2014

De jaarlijkse ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus gaf richting aan de verdere ontwikkeling van het Netwerk als brancheorganisatie. Discussies leverden veel inspirerende ideeën om de komende jaren verder te kunnen werken aan de kwaliteit van advisering, kennisuitwisseling, belangenbehartiging en elkaar leren kennen. Aanbevelingen van werkgroepen werden omgezet in beleid van de brancheorganisatie.

De open discussies op 13 februari 2014 over de toekomstige koers van het Netwerk onderschrijven de speerpunten van het Netwerk. De vele voorstellen bieden inspiratie voor de toekomstige vormgeving ervan.

De werkgroepen presenteerden hun resultaten en aanbevelingen aan de leden. Op grond daarvan besloten de leden tot het volgende. Het Netwerk vult de huidige aanpak van kwaliteitsbevordering (zoals gedragscode, klachtenproedure, toetsing van adviezen bij lidmaatschapsaanvragen, opleidingseisen, aanbieden kandidaatschap en themabijeenkomsten) aan met een toetsing van producten van zittende leden via een random steekproef. Ook wordt deelname aan minimaal één themabijeenkomst per jaar verplicht. Het Netwerk gaat (nog vast te stellen) inventarisatieprotocollen als standaard hanteren, na het bespreken van deze protocollen met belanghebbenden. In februari 2015 stelt het Netwerk specifieke veiligheidsvoorschriften verplicht. Een werkgroep ontwikkelt in 2014 de geïnventariseerde veiligheidsvoorschriften verder tot verplichte voorschriften, met aanvullend niet-verplichte mogelijkheden om de veiligheid van veldwerkers te vergroten. Het Netwerk start een werkgroep voor het toepassen en verder ecologisch ontwikkelen van BREEAM-NL.

De ledenvergadering formuleerde een aantal uitgangspunten voor het verkennen van een collectief abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna. Ook gaat een aantal leden mogelijk samenwerken bij een collectieve inkoop van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.

De bestuursleden van wie de eerste termijn afliep, zijn herkozen voor de volgende termijn van drie jaar. Om recht te doen aan de ambities van het Netwerk Groene Bureaus, bleek verhoging van de contributie onvermijdelijk.