Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

7 okt 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 7 november 2013 een themabijeenkomst over 'Vernieuwing van het natuurbeleid'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus en medewerkers van provincie en rijksoverheid.Het zwaartepunt van het natuurbeleid verschuift van de rijksoverheid naar de provinciale overheid. Provincies nemen meer verantwoordelijkheid en de uitvoering van het beleid wordt aangepast. Tegelijk verandert de inhoudelijke oriëntatie van het natuurbeleid. De betekenis van natuur voor het welzijn van de burger en voor economische ontwikkeling krijgt meer aandacht en de instandhouding van biodiversiteit dwingt steeds vaker tot creatieve oplossingen. En de overheid verwacht van burgers en bedrijven een grotere bijdrage aan natuur. Deze ontwikkeling van het natuurbeleid is terug te vinden in het Natuurpact tussen de rijksoverheid en de provincies dat 18 september 2013 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De themabijeenkomst heeft tot doel inzicht te geven in actuele ontwikkelingen in het natuurbeleid (verantwoordelijkheden, doelen, instrumenten), bespreking van de doorwerking daarvan in de adviespraktijk én versterking van de contacten tussen provinciale medewerkers en adviesbureaus.

Als actuele onderwerpen komen aan de orde:

  • de rol van provincies, gemeenten en burgerinitiatieven;
  • de uitvoering van natuurregelgeving (Ff-wet, N2000);
  • de vernieuwingen in het subsidiestelsel voor (agrarisch) natuurbeheer;
  • certificering van natuurbeheerders en gebiedscoördinatoren en
  • de informatievoorziening binnen het natuurbeleid (Digitale Keten Natuur).

Voor NGB-leden en medewerkers van provincies en rijk zijn aan deelname geen kosten verbonden. Aanmelding voor de bijeenkomst in Utrecht is mogelijk vóór 23 oktober 2013 via www.netwerkgroenebureaus.nl/natuurbeleid

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert jaarlijks ongeveer vier themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. In december vindt een bijeenkomst plaats over 'BREEAM-NL'.