Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

9 sept 2013

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert op 16 oktober 2013 een themabijeenkomst over 'Procesgericht natuurbeheer'. De bijeenkomst is gericht op groene adviesbureaus en deelnemers aan het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN).

Procesgericht natuurbeheer laat in principe natuur na het creëren van specifieke condities haar gang gaan. Procesgericht natuurbeheer lijkt daarmee een extensieve beheersvorm en goedkoper dan patroonbeheer waarin de beheerder vaak in detail ingrijpt. Dat spreekt beleidsmakers en beheerders in tijden van bezuiniging aan. Het is de vraag in welke gebieden procesbeheer op grond van de aanwezige natuurdoelen en de (potentiële) abiotische geschiktheid op zijn plaats is, of de kosten inderdaad lager zijn en hoe deze vorm van natuurbeheer zich verhoudt tot internationale regelgeving (N2000).

Deze vragen zijn door de hernieuwde politieke wil om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren actueel. Voor de afronding va de EHS wordt meer tijd genomen dan oorspronkelijk voorzien zodat voor de besteding van middelen scherpere prioriteitstelling nodig is. Ook vraagt de in gang gezette herijking van de Ecologische Hoofdstructuur prioritering bij de keuze van af te ronden gebieden.

In de ochtend staan de ervaringen in de Biesbosch, Groningse kwelders en Oostvaardersplassen centraal. In de middag wordt een veldexcursie in de Oostvaardersplassen gehouden. Aanmelding voor de bijeenkomst in het Buitencentrum Oostvaardersplassen is mogelijk vóór 1 oktober 2013 via www.netwerkgroenebureaus.nl/ovp  Daar is ook het volledige programma te vinden.

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert jaarlijks ongeveer vier themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. In november vindt een bijeenkomst plaats over 'Vernieuwing van het natuurbeleid', in december over 'BREEAM-NL'.