Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

8 oktober 2012

Een overtreding Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen voorkomen is een betere werkwijze dan een ontheffing aanvragen. Recente uitspraken die het doorlopen van de ontheffingsprocedure van de Flora- en faunawet verplicht stellen, zijn geen beleidswijziging van de Raad van State. Van verzwaring van de uitvoering van de Flora- en faunawet is daarom geen sprake. Dit stelt het Netwerk Groene Bureaus.

De Raad van State concludeerde op 3 oktober (uitspraak 201108112/1/A3) en 11 juli 2012 (uitspraak 201104809) dat het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie bij aanvragen voor een ontheffing voor de Flora- en faunawet onterecht de ontheffingsprocedure niet volledig doorlopen had. Het ministerie had niet mogen besluiten dat de voorgenomen ingrepen geen negatief effect hebben op natuur. De zogeheten 'positieve afwijzing' was onterecht afgegeven. Met een 'positieve afwijzing' erkent het ministerie dat de flora- en faunawet niet wordt overtreden en dat het doorlopen van een ontheffingaanvraag niet nodig is. Dat bespaart tijd en werk bij het uitvoeren van projecten.

Veel adviseurs die ontheffingaanvragen voorbereiden, interpreteren deze uitspraken van de Raad van State als een verplichting om altijd de gehele procedure te doorlopen. Het Netwerk Groene Bureaus, de brancheorganisatie van de groene adviesbureaus, constateert echter op basis van contacten met het ministerie en de Raad van State dat de huidige werkwijze van 'positieve afwijzing' niet ten principale zal veranderen. Wél benadrukken deze uitspraken dat maatregelen om effecten op natuur te voorkomen, veel meer aandacht moeten krijgen. In de praktijk betekent dit veelal een tijdige en adequate uitvoering van maatregelen waarvan de effectiviteit is aangetoond.

Meer informatie: artikel Toets positieve afwijzing 13 dec 2012