Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

10 mei 2022

Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging werken samen met bevoegd gezagen aan een nieuwe onderzoeksrichtlijn voor het inventariseren van vleermuizen in grote gebieden, zoals stadswijken binnen steden of dorpskernen. De ontwikkeling naar meer gebiedsgerichte ontheffingen bij de Wet natuurbescherming vraagt een andere onderzoeksaanpak dan tot nu toe met het Vleermuisprotocol 2021 werd toegepast. Daarvoor wordt de onderzoeksrichtlijn grote gebieden opgesteld. Naar verwachting gaat de richtlijn per 1 januari 2023 in werking.

28 okt 2021

De leden van het Netwerk Groene Bureaus benoemden Pieter Baalbergen per 28 oktober 2021 tot lid van het bestuur. Als Teamleider Ecologie van Duvekot Rentmeesters zal hij de categorie bureaus vertegenwoordigen die naast ecologie ook andere disciplines in huis hebben.

10 mei 2021

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus had in 2020 ruim zeventig leden en twintig kandidaten voor het lidmaatschap. Het aandeel kandidaten nam in 2020 sterk toe doordat nieuwe lidmaatschapsaanvragen bijna altijd in een kandidaatschap resulteren en de doorstroming van kandidaten naar het lidmaatschap beperkt blijft. In 2020 is besloten kandidaten actiever naar het lidmaatschap te coachen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2020 van Netwerk Groene Bureaus.

11 maart 2021

Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) adviseert bij toepassing van de gedragscode 'soortenbescherming voor woningcorporaties' niet teveel woningen tegelijkertijd aan te pakken. Beschermde soorten zoals huismus, gierzwaluw en meerdere soorten vleermuizen krijgen dan te weinig gelegenheid tot herstel. Ook geeft het NGB aanbevelingen over aanpassing van voorgeschreven maatregelen en de wijze van monitoring. Alleen na aanscherping is goedkeuring van de gedragscode door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoord.

5 feb 2021

Het NGB adviseert zijn leden waarnemingen van invasieve exoten te vermelden in onderzoeksrapportages en in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Er is geen wettelijke meldingsplicht over het voorkomen van invasieve exoten; dat zijn soorten van de Unielijst (EU-exotenverordening 1143/2014) of andere soorten die wel ongewenst maar nog niet gereguleerd zijn, zoals Japanse duizendknoop, watercrassula of de halsbandparkiet. Vermelding in onderzoeksrapportages en in de NDFF is echter om meerdere redenen wenselijk.

28 okt 2020

Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging publiceren vandaag het Vleermuisprotocol 2021. Het Vleermuisprotocol 2021 beschrijft het benodigde onderzoek om de kans op aanwezigheid of afwezigheid van vleermuizen en gebiedsfuncties voor vleermuizen afdoend vast te stellen voor ruimtelijke ordeningsprocedures. Bevoegde gezagen gebruiken het protocol bij hun beoordeling van vergunning- en ontheffingaanvragen voor de Wet natuurbescherming. Het protocol wordt 1 januari 2021 van kracht.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden