Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

16 oktober 2018

Het Netwerk Groene Bureaus stelt de NGB-Natuurprijs beschikbaar voor het meest inspirerende natuurproject in 2018. Het NGB laat natuurprojecten zien waar zijn leden trots op zijn, als stimulans voor nieuwe natuurinitiatieven. Voor de selectie van projecten wordt onder meer gekeken naar het provinciaal natuurbeleid.

Ecologische adviesbureaus werken veel aan projecten waarmee natuur wordt gerealiseerd. Deze natuurprojecten dragen bij aan de biodiversiteit, de gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, het waterbeheer, het economisch vestigingsklimaat en aan andere doelen. Daarbij wordt ervaring opgedaan die te gebruiken is bij nieuwe initiatieven voor natuurprojecten. De NGB-Natuurprijs maakt niet alleen die ervaring zichtbaar maar ook het werkplezier dat verbonden is aan de toepassing van ecologische kennis in een maatschappelijke context.

Leden van het Netwerk Groene Bureaus kunnen natuurprojecten voordragen waaraan zij op enigerlei wijze meewerken of meegewerkt hebben. De voorwaarde is dat deze van belang zijn voor kwetsbare soorten en habitats en dat zij ofwel niet ingegeven worden door natuurwetgeving dan wel meer natuur opleveren dan waartoe natuurwetgeving verplicht. Selectiecriteria voor de keuze van het meest inspirerende project zijn het enthousiasmerend vermogen en de brede toepasbaarheid ervan, het natuurrendement, het maatschappelijk rendement, de opgedane leerpunten en ervaringen, en het werkplezier bij de betrokkenheid bij het project. Voor de selectie van projecten wordt onder meer gekeken naar het provinciaal natuurbeleid als concretisering van de maatschappelijke vraag naar natuur.

De jury nomineert twaalf projecten en kiest daaruit het meest inspirerende. Op 30 januari 2019 vindt de presentatie van de genomineerde projecten en het juryrapport plaats in het provinciehuis van Noord-Holland. De heer Adnan Tekin, natuurgedeputeerde van de provincie Noord-Holland, reikt daarna de NGB-Natuurprijs uit.

Kees Bastmeijer (Hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht, Universiteit Tilburg), Harry Boeschoten (Programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer), Wiel Poelmans (Programmacoördinator biodiversiteit, Provincie Noord-Brabant), Thijs Sanderink (Beleidsadviseur Groen, Provincie Noord-Holland) en Menko Wiersema (Gebiedsregisseur Water en Groen / Groene Cirkels, Provincie Zuid Holland) vormen de jury.
 
Voor het voordragen van projecten en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Netwerk Groene Bureaus (Bas van Leeuwen, secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl, 030-6565466). Informatie over de opzet en voortgang van 'Natuurprojecten in beeld' vindt u op www.netwerkgroenebureaus.nl/infoNGB-Natuurprijs.