Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

7 juni 2019

De NGB-Natuurprijs 2018, het natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp en de samenloop van soortenbescherming en asbestsanering waren in 2018 onderwerpen waarmee het Netwerk Groene Bureaus partijen samenbracht. Dat jaar kreeg bovendien de toepassing van de Wet natuurbescherming veel aandacht. Het NGB-Jaarverslag 2018 is vandaag gepubliceerd.

Bijeenkomsten
Het NGB stelde de NGB-Natuurprijs 2018 in. De jury koos uit twaalf nominaties het project 'Natuurherstel op de Noordzee. De aanleg van een oesterbank op de Borkumse Stenen' (Bureau Waardenburg). Het project 'Bio-morfologische kaart' (Econsultancy) kreeg een bijzondere vermelding. De prijsuitreiking vond plaats in januari 2019. 'Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp' stond centraal op een themabijeenkomst met architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ecologen; asbestsanering en soortenbescherming werden besproken op een themabijeenkomst met provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, initiatiefnemers en beschermingsorganisaties.

Wet natuurbescherming
In 2018 kreeg ook de toepassing van de Wet natuurbescherming veel aandacht. Het NGB organiseerde dialoogbijeenkomsten met de provincies Noord-Brabant en Utrecht voor wederzijdse feedback over ontheffingverlening voor de Wet natuurbescherming. Het NGB zet deze dialoogbijeenkomsten in 2019 voort. Het NGB gaf zijn leden een handelwijze mee om bij de ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ de instandhouding van beschermde soorten beter te borgen. Bezwaar tegen een besluit van de provincie Groningen vanwege het afwijken van het Vleermuisprotocol leidde tot vergelijkend onderzoek van deze afwijkende methode en het Vleermuisprotocol. Ontheffingverlening was tevens onderwerp van een NGB-Masterclass.

Kwaliteitsbevordering
In 2018 werden vier klachten afgehandeld waarvan er drie gegrond zijn verklaard; onder meer is aan één bureau een verbeterplan gevraagd en aan één ander bureau het intrekken van een rapport. In 2018 beëindigde een bureau zijn NGB-lidmaatschap in reactie op een schorsing van twee jaar, opgelegd vanwege het niet naleven van sancties als gevolg van een klacht.  

Service
Het NGB faciliteert aansluiting van zijn leden op de Nationale Databank Flora en Fauna, publicatie van artikelen in het tijdschrift De Levende Natuur en gebruik van de NGB-ontheffingen.

Vereniging
In 2018 werkten in het NGB 86 bureaus samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. De vereniging groeide met vier leden naar 75 leden; het NGB heeft elf kandidaten. In zes werkgroepen werkten leden aan BREEAM-NL, standaarden en protocollen, ledentoetsing, veilig werken, Wet natuurbescherming en het Vleermuisprotocol. Kleinschalige regiokennisbijeenkomsten stimuleerden contacten tussen NGB-leden die in dezelfde regio werken.

Een volledig overzicht van de activiteiten is opgenomen in het Jaarverslag 2018.