Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. De leden van het Netwerk Groene Bureaus zijn vooral gespecialiseerd in ecologische advisering op het gebied van inrichting, beheer en beleid. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving staan daarbij centraal, ook ten dienste van de generaties na ons. De inbreng baseert zich op de eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een onafhankelijke opstelling.

Kwaliteitsbevordering vindt plaats via discussies over kwaliteit tussen bureaus onderling en tussen bureaus en opdrachtgevers. Belangenbehartiging vindt plaats door aanspreekpunt voor de branche te zijn en knelpunten die binnen de branche gevoeld worden, te formuleren en te bespreken met opdrachtgevers. 

De leden van het Netwerk Groene Bureaus hechten grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan goed opdrachtnemerschap en aan collegialiteit. De leden onderschrijven daartoe de gedragscode van de vereniging. 

Het Netwerk is een vereniging met 68 leden. Daarmee verbindt het Netwerk tweederde van de bij Nederlandse adviesbureaus werkende groene adviseurs.

Huidige activiteiten binnen het Netwerk Groene Bureaus zijn onder meer:

  • Organiseren van themabijeenkomsten 
  • Borging van kwaliteit van de leden, via ledentoetsing en klachtenprocedure
  • Belangenbehartiging, o.m. bij knelpunten bij uitvoering van wetgeving en aanbestedingen
  • Afsluiten van een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
  • Terugkoppelen van ervaringen met wet- en regelgeving naar overheden
  • Bijdragen aan discussies over o.m. Wet natuurbescherming, decentralisatie van het natuurbeleid, Omgevingswet, Laan van de Leefomgeving
  • Ontwikkelen van veiligheidsvoorschriften voor groene bureaus
  • Actualiseren van NGB-ontheffingen die leden via een machtiging gebruiken
  • Verbindingen leggen met andere organisaties
  • Verspreiden van stage-aanvragen