Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Huishoudelijk reglement van het Netwerk Groene Bureaus
juni 2021

Het Huishoudelijk reglement Netwerk Groene Bureaus (NGB) is vastgesteld op de algemene vergadering van 28 september 1998; herzien op de ledenvergadering van 4 februari 2009, aangepast voor het onderdeel klachtenprocedure op 22 okt 2012 en besproken in de ledenvergadering van 13 februari 2020.
In de ledenvergaderingen van 2020 en 2021 was respectievelijk minder dan twee/derde en minder dan de helft van de leden vertegenwoordigd waardoor op basis van de Statuten formele vaststelling in deze ledenvergaderingen niet mogelijk was. Het reglement is vervolgens via een emailronde naar alle aangesloten bureaus in juni 2021 vastgesteld.

Het huishoudelijk reglement is gebaseerd op de Statuten van het NGB.

Artikel 1 Toelating van nieuwe leden

1.    
Het bestuur toetst de aangemelde organisatie aan de toelatingseisen zoals opgenomen in de statuten en aan de volgende eisen uit dit reglement:
a.    de aangemelde organisatie onderschrijft de doelen van de vereniging;
b.    de aangemelde organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen van het NGB door conform de gedragscode van het NGB te adviseren;
c.    is economisch levensvatbaar gebleken door langer dan twee jaar te bestaan dan wel
heeft de eindverantwoordelijk ecoloog de voorgaande twee jaar bij een lid van het NGB aantoonbaar verantwoordelijkheid gedragen voor de kwaliteit van ecologische advisering.

Bij positief resultaat van de toetsing wordt de aanmelding voorgelegd aan de leden. Indien binnen
één week de leden geen bezwaren kenbaar hebben gemaakt dan wel niet gereageerd hebben
op de aanmelding, wordt het lidmaatschap verleend.
Bij bezwaren van bestuur of van de leden, hoor en wederhoor toepassend, wordt het
lidmaatschap onder opgaaf van redenen geweigerd. De zich aanmeldende organisatie kan
hiertegen bij de ledenvergadering in beroep gaan.

Bij negatief resultaat van de toetsing wordt het kandidaatschap aangeboden, tenzij opleiding en ervaring sterk tekort schieten (vereisten zijn HBO of academisch niveau of functioneren op vergelijkbaar niveau) of de integriteit van het bureau in het geding is. Het voornemen om het kandidaatschap te verlenen, wordt voorgelegd aan de leden.

2.    
Indien de organisatie deel uitmaakt van een samenwerkingsverband met andere organisaties, bijvoorbeeld via een moedermaatschappij, geldt de zelfstandige profilering in de markt als criterium voor het afbakenen van de organisatie die lid wordt (moedermaatschappij dan wel de organisatie zelf).

Artikel 2 Het lidmaatschap

1.    
Met hun lidmaatschap verplichten de leden zich tot het volgen van de gedragscode van het NGB.

2.    
De jaarlijkse lidmaatschapskosten zijn gerelateerd aan de omzet van de organisatie. Indien de organisatie ook niet-groene werkzaamheden verricht en die in onderlinge samenhang met de groene werkzaamheden op de markt profileert, zulks ter beoordeling van het bestuur, worden de lidmaatschapskosten gerelateerd aan de omzet van de gehele organisatie.

3.    
De grondslag voor de contributie is als volgt (omzet gehele bedrijf, inclusief de niet-ecologisch afdelingen; excl. btw):
•    staffel 1: minder dan € 100.000    
•    staffel 2: tussen € 100.000 en € 1 miljoen     
•    staffel 3: tussen € 1 en € 5 miljoen    
•    staffel 4: meer dan € 5 miljoen    
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van inflatie.

4.  
 Nieuwe leden betalen inschrijfgeld, ter hoogte van éénmaal de jaarlijkse contributie.

5.    
Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering.

6.    
Een kandidaat heeft dezelfde rechten als een lid met uitzondering van het recht om zich te profileren als lid van het NGB en het recht te stemmen in de algemene ledenvergadering.

Artikel 3 Het bestuur

1.    
De voorzitter kan zich desgewenst laten vergezellen van een medewerker van zijn organisatie die de mening van de organisatie in de ledenvergadering naar voren brengt teneinde de voorzitter in staat te stellen zijn functie neutraal te vervullen.

2.    
Bestuursleden worden conform de statuten benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. Bestuursleden zijn eenmaal herkiesbaar.

3.    
Bestuursleden kunnen zich drie jaar na hun aftreden weer verkiesbaar stellen.

Artikel 4 Financiering van activiteiten van de vereniging

1.    
De structurele kosten van de vereniging worden gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden. De vereniging ontplooit zijn activiteiten in de vorm van projecten die, indien voor alle leden van belang en voor zover de middelen dat toelaten, uit de lidmaatschapsgelden worden betaald. In het geval dat een project slechts voor een beperkt aantal leden van belang is, kan financiering van deze projecten door de belanghebbende leden plaatsvinden.

Artikel 5 Klachtbehandeling

1.    
Het bestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht. Na hoor, wederhoor en een gesprek tussen klager en bureau, toetst het bestuur de klacht aan de gedragscode van het NGB. Het bestuur zoekt in het gesprek met de betrokken partijen een oplossing die wordt vastgelegd in een bestuursbesluit dat bindend is voor het lid.

Bij mogelijke belangenverstrengeling bij een bestuurslid treedt dit bestuurslid terug op de momenten dat het bestuur de klacht bespreekt en behandeld.

Indien alle betrokkenen instemmen met de oplossing is daarmee de klachtbehandeling beëindigd. Indien een of meerdere partijen het niet eens zijn met de beslissing, is beroep mogelijk bij de klachtencommissie.

Het bestuur stelt eventueel een sanctie vast. De betrokken partijen kunnen daartegen bij de ledenvergadering in beroep gaan.

2.    
De klachtencommissie bestaat uit vier leden: twee leden van het NGB, één jurist en één ecologisch onderzoeker (beide laatstgenoemden zijn geen lid van het NGB). Om de commissie slagvaardig te laten werken, wordt voor elk van de leden een plaatsvervanger benoemd die bij agendaproblemen van leden van de commissie of bij mogelijke belangenverstrengeling bij een commissielid deelneemt aan de commissie. De ledenvergadering benoemt op voordracht van het bestuur de leden van de klachtencommissie. De commissieleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen na afloop van deze termijn eenmaal voor dezelfde periode worden herbenoemd. De klachtencommissie wordt terzijde gestaan vanuit het onafhankelijk secretariaat van het NGB.

Procedure voor klachtbehandeling is vastgelegd in het document "Klachtenprocedure Netwerk Groene Bureaus".

Artikel 6 Slotbepaling

1.   
De procedure voor herziening van dit reglement is voorgeschreven in de statuten.
 

Hwet regelemt is als .pdf beschikbaar.