Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie van groene adviesbureaus. Het Netwerk vertegenwoordigt de branche van de groene bureaus in het maatschappelijk debat, in relatie tot overheden en in relatie tot opdrachtgevers.

Groene adviseurs werken bij multinationals, grote adviesbureaus, kleinere adviesbureaus en als éénpitter. Vanuit deze diversiteit aan werkplekken adviseren zij in eenzelfde maatschappelijke omgeving en delen daardoor dezelfde ervaringen. Het Netwerk biedt als brancheorganisatie het platform om die ervaring in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke bijdrage van de branche, de innovatieve advisering en de bedrijfseconomische basis van de groene bureaus. Het Netwerk telt 68 adviesbureaus en vertegenwoordigt tweederde van de groene adviseurs in Nederland.

Visie op de branche van groene adviesbureaus

Groene adviesbureaus zijn bureaus die adviseren over activiteiten waarbij natuur betrokken is. Natuur is biodiversiteit, landschap en ecosystemen. De maatschappij wil natuur in stand houden en verder ontwikkelen op grond van ethische motieven en vanwege de maatschappelijke betekenis van natuur (de bestaansbasis voor ons en onze kinderen, betekenis voor onze gezondheid en onze economie). Groene bureaus maken dit samen met andere partijen mogelijk.

Kwaliteit van besluitvorming

De adviesbureaus leveren de kennis en ervaring die nodig is voor een goede kwaliteit van de besluitvorming. Het gaat dan om besluiten over het samengaan van natuur en andere maatschappelijke activiteiten zoals economische ontwikkeling, over de vormgeving van beheer en inrichting van natuurgebieden en over het monitoren van ontwikkelingen in de natuur.

Als er een oplossing voor dilemma's is, vinden de adviseurs die. Groene bureaus maken verantwoorde combinaties van activiteiten mogelijk. Daarmee wordt maatschappelijke polarisatie voorkomen. Zo dragen de bureaus bij aan duurzame ontwikkeling, zowel ecologisch, sociaal als economisch.

Objectief en onafhankelijk

De groene bureaus zijn objectief en onafhankelijk. Zij hebben kwaliteit van besluitvorming en integere advisering als enig belang. Zij zijn natuurbeschermers noch facilitators van natuurschadelijke ontwikkelingen. Zij zoeken niet de grenzen van de juridische regels op maar de maatschappelijk verantwoorde invulling daarvan. Zij staan tussen de partijen maar zijn zelf geen partij. Zij dragen zorg voor de invulling van de maatschappelijk gewenste duurzaamheid op het gebied van natuur.

De maatschappelijke belangstelling voor natuur neemt toe, en tegelijk de behoefte aan verdere economische ontwikkeling. Discussies over afweging van belangen nemen in scherpte toe. Bedrijven willen in toenemende mate maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat moet handen en voeten krijgen. Daarmee krijgen adviesbureaus een grotere verantwoordelijkheid. De belangenafweging moet zich kunnen baseren op onbetwiste feiten en goede advisering om polarisatie in het maatschappelijk debat en verkeerde besluiten te voorkomen.

De omgeving waarin besluiten vallen, wordt steeds complexer. In regelgeving vinden grote veranderingen plaats, en ook in de rolverdeling tussen overheden, burgers en bedrijven. De eigen verantwoordelijkheid van bedrijven wordt groter doordat de toetsende rol van de overheid (via vergunningverlening) minder wordt en handhaving van beleid en regelgeving is beperkt. Door decentralisatie worden de verantwoordelijkheden en rollen over veel verschillende organisaties verspreid. Bij besluitvorming raken meer en meer mensen betrokken met een achtergrond die verder af staat van natuur. Zij hebben kennis op maat nodig om tot goede besluitvorming te komen

De groene adviesbureaus werken aan het beantwoorden van de maatschappelijke vraag die aan hen gesteld wordt. Waar zij dat wenselijk achten, doen zij dat in onderlinge samenwerking. Als vorm voor samenwerking is het Netwerk Groene Bureaus ontwikkeld.

Het Netwerk Groene Bureaus steunt groene adviesbureaus in hun voortdurend streven naar hogere kwaliteit, behartigt hun belangen en maakt de maatschappelijke betekenis van de branche van groene adviesbureaus zichtbaar.

Het Netwerk staat ten dienste van zijn leden en is onafhankelijk van overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers.

Visie

Het Netwerk Groene Bureaus heeft als visie op de groene bureaus:

  • groene bureaus werken als onafhankelijke, deskundige en professionele autoriteit aan besluitvormingsprocessen;
  • groene bureaus dragen bij aan duurzame ecologische, sociale, en economische ontwikkeling;
  • groene bureaus werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering;
  • groene bureaus streven naar een krachtige marktpositie om hun werk goed te kunnen doen.

en als visie op zijn eigen rol als brancheorganisatie:

  • het Netwerk Groene Bureaus behartigt de belangen van groene adviesbureaus;
  • het Netwerk Groene Bureaus maakt de maatschappelijke betekenis van de branche van groene adviesbureaus voor een duurzame ecologische, sociale en economische ontwikkeling zichtbaar.