Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Het Netwerk Groene Bureaus
 • bevordert de kwaliteit van ecologisch advies en onderzoek,
 • behartigt de belangen van zijn leden en
 • brengt samenhang in de branche voor ecologisch advies en onderzoek.
We bevorderen de kwaliteit van ecologisch advies en onderzoek via discussies over kwaliteit tussen de adviesbureaus onderling en met overheden en opdrachtgevers. Met als resultaat onder meer een gedragscode voor leden, kwaliteitscriteria voor een goed rapport, een regelmatige toetsing van rapporten van leden, de toetsing van bureaus die zich aanmelden voor het lidmaatschap, een klachtenprocedure, specifieke opleidingseisen en het verplicht gebruik van inventarisatieprotocollen.

We behartigen de belangen van de leden door binnen de branche gevoelde knelpunten te bespreken met overheden en maatschappelijke organisaties. De belangenbehartiging richt zich op het creëren van de condities die nodig zijn voor een goede uitvoering van ecologisch advies en onderzoek. Zoals goede communicatie met overheden die advies en onderzoek juridisch beoordelen, werkbare regelgeving en een constructieve cultuur bij aanbestedingen.

We brengen samenhang in de branche door elkaar te ontmoeten bij inhoudelijke themabijeenkomsten, in werkgroepen, bij regiokennisbijeenkomsten en op LinkedIn. Ze weten zich daarmee deel van een groter geheel wat de sociale samenhang versterkt. Contacten worden drempelloos gelegd, met gezamenlijke uitvoering van opdrachten én onderlinge bijstand op ad hoc basis als resultaat.

Onze leden
In het werk van onze leden staat de kwaliteit van de leefomgeving centraal. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving vraagt om een goede kwaliteit van besluitvorming over die leefomgeving. De leden zorgen hiervoor met hun vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en onafhankelijke opstelling.

Onze leden adviseren over activiteiten waarbij natuur betrokken is. Natuur is biodiversiteit, landschap en ecosystemen. De maatschappij wil natuur in stand houden en verder ontwikkelen. Vanuit ethische motieven en vanwege de maatschappelijke betekenis van natuur: de bestaansbasis voor ons en onze kinderen, betekenis voor onze gezondheid en voor onze economie. Ook verdere economische ontwikkeling is een maatschappelijke wens. Het combineren van deze, soms tegengestelde maatschappelijke wensen kan lastig zijn. Onze leden maken verantwoorde combinaties van activiteiten mogelijk wat maatschappelijke polarisatie voorkomt. Zo dragen onze leden bij aan duurzame ontwikkeling, zowel in ecologisch, sociaal als economisch opzicht.

Onze leden zijn objectief en onafhankelijk. Zij hebben kwaliteit van besluitvorming en integere advisering als enig belang. Zij zijn geen natuurbeschermers en vergemakkelijken ook geen natuurschadelijke ontwikkelingen. Zij zoeken niet de grenzen van de juridische regels op maar de maatschappelijk verantwoorde invulling daarvan. Zij staan tussen de partijen maar zijn zelf geen partij. Daarmee vervullen zij de maatschappelijk wens voor een duurzame natuur.

Onze leden delen hun ervaringen. Ecologisch adviseurs werken bij internationale advies- en ingenieursbureaus, aannemersbedrijven, stedenbouwkundige bureaus, gespecialiseerde ecologische bureaus en als éénpitter. De werkplekken lijken heel verschillend. Zij adviseren echter in dezelfde maatschappelijke omgeving en delen dezelfde ervaringen. Het NGB biedt het platform om die ervaring in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke bijdrage van de branche, de innovatieve advisering en de bedrijfseconomische basis van de adviesbureaus.

Het NGB ondersteunt zijn leden met:
 • het borgen van kwaliteit van de leden, via ledentoetsing en klachtenprocedure
 • het organiseren van themabijeenkomsten voor kennisuitwisseling
 • belangenbehartiging, onder meer bij knelpunten bij uitvoering van wetgeving en aanbestedingen
 • het terugkoppelen van ervaringen met wet- en regelgeving naar overheden
 • het verbindingen leggen met andere organisaties
 • Veiligheidsvoorschriften voor groene bureaus
 • Het verzorgen van het abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
 • het verzorgen van NGB-ontheffingen die leden via een machtiging gebruiken
 • het verspreiden van stage-aanvragen uit het onderwijs


NGB in het kort


Meer informatie
Zie de brochure en de jaarverslagen (2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)