Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie van groene adviesbureaus. Het Netwerk vertegenwoordigt de branche van de groene bureaus in het maatschappelijk debat, in relatie tot overheden en in relatie tot opdrachtgevers.

Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen en heeft onderling intensief mailcontact. Meningsvorming en besluitvorming vindt op dagelijke basis plaats.

Onderwerpen in de bestuursvergadering
In 2017 besprak het vernieuwde bestuur na een intensieve onderlinge kennismaking onder meer:

de vereniging:
de ambities voor het NGB
sturing uit de ledenvergadering
rolverdeling in het bestuur
voortgang van de werkgroepen
ervaringen met de regiokennisborrels
aanvragen voor lidmaatschap
collectieve/generieke ontheffingen voor leden voor het uitvoeren van inventarisaties

kwaliteitsbevordering
ontvangen verbeterplannen in reactie op de toetsing 2016
ontvangen klachten
integriteit van groene adviesbureaus
een dispuut over de toepassing van het vleermuisprotocol door een NGB-lid
meldpunt provinciale uitvoering Wet natuurbescherming
inventarisatieprotocollen beschermde soorten
onderwerpen voor te houden themabijeenkomsten
gehouden praktijkcongres omgevingsvergunning

belangenbehartiging
gedragscode Natuurinclusief Renoveren
evaluatie aansluiting op NDFF
gesprek met RWS over aanbesteding raamcontracten